Byggevirksomhet

I 2020 ble det fullført 2 974 nye boliger i Oslo. Boligbyggingen har variert mye fra år til år de siste 15 årene. Færrest nye boliger ble fullført i 2011 da det ble bygget 1 362 boliger, og flest i 2019 da det ble bygget 4 849 nye boliger. Gjennomsnittet for de 10 siste årene har vært i overkant av 3 100 fullførte boliger.

De 10 siste årene er det indre by som har dominert boligbyggingen i Oslo. I 2020 stod indre by for vel 53 prosent av boligbyggingen i Oslo. Av boligbyggingen i Oslo stod indre by øst for 49,9 pro­sent, mens indre by vest stod for 3,6. Det ble ikke bygget boliger i Sentrum i 2020.  I ytre by stod ytre by vest, ytre by øst, ytre by sør for henholdsvis 26,4, 11 og 9,1 prosent av boligbyggingen i Oslo.

Bolig­byggingen i indre by øst har særlig vært knyttet til de store utbyggingsprosjektene på Løren, Ensjø, Kværnerbyen og Bjør­vika.

Over tre av fire boliger bygget i 2020 var blokkbebyggelse. I indre by utgjorde blokkbebyggelsen 98 prosent av boligbebyggelsen, mens tilsvarende for ytre var vel 58 prosent. I 2020 utgjorde andelen 2, 3 og 4 roms boliger nesten 83 prosent av boligbyggingen. For 10 år siden ble det bygget flest 2-roms boliger, mens det i dag bygges det omtrent like mange 3- og 4-roms boliger omtrent samme andel.

Statistikken ovenfor omhandler nybygde boliger basert på SSBs byggearealstatistikk, men mange boliger kom­mer også til gjennom ombygging av eksisterende bygninger. I 2018 viser Matrikkelen at det ble 745 nye boliger etter ombygging og av disse ble vel 44 prosent bygget i indre by.

Tabeller over byggevirksomheten i Oslo finner du i statistikkbanken