Møte i forretningsutvalget 19. oktober 2015

Om møtet

Sakskart

Sak 255 15/01936 Protokoll fra forretningsutvalgets møte 12. oktober 2015

 • Protokollen ble godkjent

Sak 256 15/01265 Protokoller fra forretningsutvalgets møter 11. mai og 08. juni 2015 - Korrigeringer

 • Protokollene korrigeres

Sak 257 15/01959 Kjøreplan for bystyrets møte 21. oktober 2015

Sak 258 15/01609 Tertialrapport pr 31.08.2015 for Bystyrets sekretariat

 • Statusrapport for 2. tertial 2015 for kapittel 100 Bystyret m.v., kapittel 101 Ordførerens kontor og kapittel 112 Stortingsvalg tas til orientering

Sak 259 15/00044 Privat forslag til fordeling - Forretningsutvalgets møte 19. oktober 2015

 • Privat forslag fra Toril Berge Flatabø (V), Espen Ophaug (V) og Julianne Ferskaug (V) av 13.10.2015 om prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo, sendes helse- og sosialkomiteen

Sak 260 15/01626 Innbyggerforslag av 12.10.2015 - Ja til trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken - Forslag til videre behandling

 • Innbyggerforslaget Ja til trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken! sendes til samferdsels- og miljøkomiteen

Sak 261 15/01937 Eventuelt - Forretningsutvalgets møte 19. oktober 2015

Sak 262 15/01424-31 Protokoll fra byrådets møte 15. oktober 2015 - Fordeling av saker

 • 229/2015 Vitaminveien 4 - Detaljregulering med konsekvensutredning - Bolig/forretning/kontor, veg, fortau og park - Bydel Sagene – Byrådssak 229 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 230/2015 Trondheimsveien 119 m. fl., detaljregulering - Bolig/forretning/kontor - Bydel Grünerløkka – Byrådssak 230 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 231/2015 Stasjonsveien 55, detaljregulering - Bolig - Bydel Vestre Aker – Byrådssak 231 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 232/2015 Deler av Tåsen Hageby, detaljregulering - Boligbebyggelse, kjøreveg, fortau, friområde og park - Bydel Nordre Aker – Byrådssak 232 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 233/2015 Silurveien 8, detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse m.m. - Bydel Ullern – Byrådssak 233 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 234/2015 Etterstadgata 2 - Midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven - Bydel Gamle Oslo – Byrådssak 234 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 235/2015 Etterstadgata 4 - Midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven - Bydel Gamle Oslo – Byrådssak 235 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 236/2015 Søndre gate 1, byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av paviljong og uteservering - Dispensasjon fra regulerings- og kommunedelplan - Bydel Grünerløkka – Byrådssak 236 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 237/2015 Fiskekroken 31, byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av enebolig og dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Nordstrand – Byrådssak 237 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 238/2015 Oslo kommunes høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven med videre – Byrådssak 238 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 239/2015 Bruk av IKT og eksterne konsulenter i Oslo kommune – Byrådssak 239 av 15.10.2015. Saken sendes finanskomiteen
 • 240/2015 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 – Byrådssak 240 av 15.10.2015. Saken sendes finanskomiteen
 • 241/2015 Gravferdsforvaltning i Oslo - Ny midlertidig forlengelse av avtalen med Kirkelig fellesråd i Oslo og fullmakt til videreføring av dagens ordning – Byrådssak 241 av 15.10.2015. Saken sendes finanskomiteen
 • 242/2015 Handlingsplan for økt boligbygging - Verbalvedtak B2/2014 samt B19/2015 – Byrådssak 242 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 243/2015 Malerhaugveien 25, Ensjø - Detaljregulering boliger - Bydel Gamle Oslo – Byrådssak 243 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 244/2015 Tolketjenesten i Oslo - Kapasitet og kvalitet i møte med fremtidige behov – Byrådssak 244 av 15.10.2015 Saken sendes helse- og sosialkomiteen
 • 245/2015 Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2015 – Byrådssak 245 av 15.10.2015. Saken sendes finanskomiteen
 • 246/2015 Grønland 18, detaljregulering - Bolig, forretning, kultur, kontor, bevertning og bevaring - Bydel Gamle Oslo – Byrådssak 246 av 15.10.2015. Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 247/2015 Lokalisering av ny storbylegevakt – Byrådssak 247 av 15.10.2015. Saken sendes helse- og sosialkomiteen
 • 248/2015 Internasjonal strategi for kunnskap og utdanning – Byrådssak 248 av 15.10.2015. Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen
 • 249/2015 Salg av eiendommer i Hauskvartalet – Byrådssak 249 av 15.10.2015. Saken sendes finanskomiteen
 • 250/2015 Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019 - Tilleggsinnstilling 1 – Byrådssak 250 av 15.10.2015. Saken sendes finanskomiteen
 • 251/2015 Anskaffelse av nye trikker i Oslo – Byrådssak 251 av 15.10.2015. Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Mandag 19. oktober 2015

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom