Forbedringsprosjekt innsendt plan

Plan- og bygningsetaten undersøker nå nye måter å jobbe på for å oppnå mer effektive planprosesser.

Hva handler prosjektet om?

Effektiv plan- og byggesaksbehandling er et overordnet mål for byplanarbeidet. Samtidig endrer Oslo seg.

Stadig flere og høyere ambisjoner til bokvalitet, klimahensyn, medvirkning og økt fokus på farer og konsekvenser bidrar til flere krav i byplanleggingen. Dette gjør byplanleggingen i Oslo kompleks.

Gjennom saksbehandling av innsendte planforslag forvalter kommunen et felt som er av stor betydning for byutviklingen. Kommunens saksbehandling må ha nødvendig framdrift for at kommunen skal kunne møte utfordringene med den forventede befolkningsveksten og den ønskede økningen i antall boliger og i næringsareal.

Plan- og bygningsetaten må samtidig gjøre dette på en måte som sikrer at vi i tilstrekkelig grad ivaretar de lovpålagte og politiske besluttede hensynene som ønskes og bruker fellesskapets midler på en mest mulig ressurseffektiv måte.

Plan- og bygningsetaten har sammen med representanter fra bransjen startet et stort forbedringsprosjekt for å identifisere hva som tar tid og hvilke muligheter vi har for å bedre situasjonen. Ansvaret for tiden viser det seg at er delt mellom kommunens etater, de politiske organer og utbyggerne.

Hvorfor er dette prosjektet viktig?

Den totale kalendertiden som medgår i detaljplanleggingen har økt betraktelig de siste ti årene. Plan- og bygningsetaten blir kritisert av bygg- og anleggsnæringen og politiske organer for tidkrevende reguleringsprosesser.

Lange saksbehandlingstider fører også til utfordringer internt i etaten. Lang og økende gjennomløpstid i et saksforløp eller knyttet til en saksportefølje skaper sekundærbehov som vi må bruke tiden vår på å løse istedenfor å jobbe med selve sakene.

Analysene viser også at det er mange årsaker til at reguleringsprosessen tar lang tid. Ansvaret for at tiden skal reduseres er altså delt mellom alle de involverte. Løsningen ligger derfor i en samhandling mellom alle som er involvert.

Vi ser at:

  • Tydelig rolleforståelse og konstruktiv uenighet gir en forutsigbar prosess (vi planlegger byen sammen, men med ulike roller)
  • Tidlige og tydelige rammer i planprosessen er viktig
  • Tillitt og samhandling gir effektivitet
  • Vi planlegger prosessen sammen basert på deres kompleksitet og innhold
  • Fokus på det vesentlige i sakene gir prosessen fremdrift

Hva er målet med prosjektet?

Vinteren 2020/2021 startet Plan- og bygningsetaten et forbedringsprosjekt som har som mål å øke effektiviteten i gjennomføringen av innsendt plan-prosess ved å redusere Plan- og bygningsetatens saksbehandlingstider. I tillegg er det et mål at forslagsstiller og deres fagkyndige kan bruke kortere tid.

Plan- og bygningsetaten undersøker nå nye måter å jobbe på for å oppnå mer effektive planprosesser. Noe av dette er interne tiltak, andre tiltak ønsker vi å teste i samhandling med andre aktører.

Det er også opprettet en ekstern referansegruppe bestående av representanter for fagkyndige og forslagsstillere, samt Norsk Eiendom.

Målet med prosjektet er å oppnå god saksflyt for alle detaljreguleringssaker i Oslo kommune.

I tillegg har vi som mål at:

  • Tiden det tar fra bestilling av oppstartsmøtet til et planforslag blir oversendt til politisk behandling blir redusert
  • Tiden Plan- og bygningsetaten bruker blir redusert
  • Tiden forslagstiller bruker blir redusert
  • Detaljreguleringsprosessen blir forutsigbar for alle involverte parter