Kommunale normer i plan- og byggesaksbehandlingen

De kommunale normene er vedtatte føringer for plan- og byggesaker i Oslo.

Hva er en norm?

En norm er vedtatte føringer for plan- og byggesaker i Oslo. Normene er utarbeidet for å få på plass en systematisk, forutsigbar og ambisiøs håndtering av vanlige – og viktige - tema i byutviklingen og boligbyggingen.

De kommunale normene kan sidestilles med ulike statlige planretningslinjer. Det betyr at anbefalingene i normene forventes å bli etterlevd av de som utarbeider planer og byggesaker.

Normene er ikke juridisk bindende, men det er vanlig praksis å innarbeide normene i planbestemmelsene i hver enkelt reguleringsplan. Derfor blir normene likevel juridisk bindende i planer og påfølgende byggesaker.

Vesentlige avvik fra normene kan føre til at kommunen avviser et planforslag eller en søknad om byggetillatelse. Det skal være gode begrunnelser for å godkjenne avvik.

Normene er kvantitative i den forstand at det er bestemte tallfestede forutsetninger som skal oppfylles. I tillegg inneholder normene utfyllende anbefalinger og veiledning.

Normene supplerer kommuneplanens plankart og bestemmelser.

I Oslo har vi fire normer som gir føringer for:

  1. Parkering
  2. Uteoppholdsareal
  3. Leilighetsfordeling
  4. Vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor).

Parkeringsnorm for sykkel og bil

Parkeringsnormen handler om hvor mange parkeringsplasser som skal etableres i nye plan- og byggeprosjekter.

Oslo fikk ny parkeringsnorm i desember 2022. Normen gjelder for hele Oslo, med ulike føringer avhengig av hvor i byen byggeprosjektet ligger.

  • NB! For alle områdene i Småhusplanen gjelder fortsatt 2002-normen, inntil ny småhusplan vedtas.

Til orientering: Parkeringsnormer for næring og offentlige formål i Oslo (2004) utgår. Den nye, gjeldende parkeringsnormen har tatt inn disse formålene også.

Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i Oslo

Normen brukes i hele Oslo og gjelder alle nye boligprosjekter. Hensikten er å sikre gode uteareal for de som skal bo der. Denne normen gjelder kun for bolig, ikke for eksempel for barnehager.

Normen stiller krav til størrelse og form på utearealene, og til fordeling av arealet på terreng, terrasser og lokk, som for eksempel tak over underjordisk garasje.

Normen har fire områdetyper, der kravene varierer i hver områdetype. Det som avgjør hvilken områdetype prosjektet faller under, er tetthet, bebyggelsesstruktur og innhold i eksisterende eller planlagt bebyggelse. Avstand til kollektivknutepunkt kan også ha betydning.

Normen ble vedtatt 2019.

Norm for leilighetsfordeling i boligprosjekter (leilighetsnormen)

Normen sikrer en variert sammensetning av leilighetsstørrelser i byen, og at ingen leiligheter er mindre enn 35 m2.

Normen gjelder for disse fire indre bydelene: Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Normen brukes med skjønn i resten av byen, for å sikre en variert boligsammensetning.

Normen setter grenser for hvor mange små og store leiligheter som skal bygges. Det er satt en øvre grense for andel små leiligheter. Det er satt en nedre grense for andel store leiligheter.

Normen gjelder bare for privatboliger, ikke for omsorgs- og studentboliger.

Normen ble vedtatt i 2013.

Du finner mer informasjon om bakgrunnen for normen i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, sak 201211360, herunder:

  • Byrådssaken – Leilighetsfordeling i indre by, evaluering og forslag til ny norm
  • Plan- og bygningsetatens saksframstilling - Norm for leilighetsfordeling til politisk behandling

Norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor)

Oslo kommune ønsker å ruste byen mot klimaendringene og fremme biologisk mangfold. Byens åpne vannveier og grøntområder skal ivaretas og videreutvikles. I nye byggeprosjekter skal normen stimulere til mer bruk av vegetasjon og naturbaserte overvannsløsninger.

I normen finner du et regneark med oversikt over de viktigste tiltakene for håndtering av regnvann, og plassering og valg av vegetasjon og trær. Du kan fritt velge mellom tiltak i dette regnearket, forutsatt at du oppnår den blågrønne faktoren (normtallet) for tomten.

Normen trådte i kraft for boligprosjekter i 2019. Forslag til revidert og utvidet norm ble behandlet og tatt til orientering i bystyret 27.09.2023. En utvidet norm betyr at den fra nå ikke bare gjelder for boligprosjekt, men en rekke andre bygge- og samferdselsformål.

Norm, regneark brukerveiledning og geografisk inndeling av tett og åpen by, finner du også i karttjenesten Planinnsyn, under fanen Temakart på venstre side.

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten
Telefon: 23 49 10 00
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no