MVA-kompensasjon/Justeringsavtaler

Utbyggere som bygger offentlig infrastruktur, som kommunen overtar, kan inngå justeringsavtaler for merverdiavgift med kommunen.

Dette vil sikre utbyggerne en andel av den merverdiavgiften som enten er innbetalt til staten eller fradragsført. Eiendoms- og byfornyelsesetaten inngår avtaler på vegne av Oslo kommune.

Justeringsavtaler for merverdiavgift

Oslo bystyre vedtok den 21.06.2023, sak 237, at kommunen kan inngå avtaler om å overføre justeringsrett eller justeringsplikt for merverdiavgift med utbyggere som bygger offentlig infrastruktur som blir overtatt av kommunen. Det betyr at merverdiavgift som kommunen får tilbake fra staten kan fordeles mellom utbygger og kommunen. Bystyret har vedtatt at utbygger skal få tilbakebetalt 70 % av merverdiavgiften.

Det er åpnet for å inngå justeringsavtaler ved overtakelse av infrastruktur som er omfattet av utbyggingsavtaler fra og med 12.11.2014. I tillegg kan det inngås justeringsavtaler ved overtakelse av infrastruktur, uten forutgående utbyggingsavtaler, som er ferdigstilt og overtatt fra og med 21.06.2020.

Merverdiavgiftslovgivningen gjelder for justeringsavtalene. Regelverket har blant annet bestemmelser om dokumentasjonskrav og tidsfrister for signering. Det er utbyggers ansvar å sette seg inn i dette regelverket og sørge for at dokumentasjonen er korrekt.

Hva kan vi inngå avtaler om?

Kommunen kan inngå avtaler om overføring av justeringsrett og justeringsplikt.

For å kunne overta justeringsrett eller -plikt må det skje en såkalt justeringshendelse. For eksempel at kommunen overtar offentlig infrastruktur, som en vei eller park, av en utbygger.

Avtaler om justeringsrett kan inngås der utbygger selv har betalt merverdiavgift til staten, dvs. at utbygger ikke har rett til unntak for betaling av merverdiavgift. Dette gjelder normalt utbyggere av boligprosjekter. Hvis det blir inngått avtale om overføring av justeringsrett kan kommunen søke om å få tilbakeført utbyggers innbetalte merverdiavgift fra staten i samsvar med gjeldende merverdiavgiftsregelverk. Bystyrets vedtak 237/23 innebærer at kommunen årlig betaler 70 % av det tilbakeførte beløpet til utbygger i den perioden kommunen får tilbake merverdiavgift.

Avtaler om justeringsplikt kan inngås der utbygger omfattes av unntak for betaling av merverdiavgift og dermed har fått fradrag for merverdiavgift under byggingen. Dette gjelder normalt utbyggere av næringseiendom. Utbygger må i utgangspunktet tilbakebetale fradragsført merverdiavgift til staten når kommunen overtar offentlig infrastruktur. Dersom det i stedet inngås avtale om justeringsplikt overtar kommunen den fradragsførte avgiften. I henhold til bystyrets vedtak skal utbygger i slike tilfeller betale 30 % av den fradragsførte merverdiavgiften til kommunen. Det vil si at utbygger slipper å betale eller beholder de resterende 70 %.

Hva må være på plass for at vi skal kunne tilby justeringsavtale?

Disse forutsetningene må være på plass for at vi skal kunne inngå justeringsavtale. Listen under er ikke uttømmende, men angir det viktigste:

  • Det må være betalt minst kr 100 000 i merverdiavgift for det enkelte infrastrukturtiltaket.
  • I saker der det ikke er inngått utbyggingsavtale kan ikke infrastrukturen være ferdigstilt før 21.06.2020.
  • Ordningen omfatter ikke utbyggingsavtaler vedtatt av bystyret før 12.11.2014.
  • Utbygger skal sørge for at all dokumentasjon som kreves etter lovverket finnes, og dokumentasjonen skal være revisorbekreftet. Det kreves dokumentasjon for hvert tiltak.

Hvis infrastrukturen ikke er omfattet av en utbyggingsavtale med kommunen kan vi tidligst signere avtalen når kommunen overtar anleggene. Vi anbefaler utbyggere å være tidlig ute med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal være komplett på tidspunktet for signering av justeringsavtalen, og Eiendoms- og byfornyelsesetatens maler skal benyttes for justeringsoppstillingen.

Ønsker du å inngå justeringsavtale?

Ta kontakt med oss på: postmottak@eby.oslo.kommune.no

  • Dersom du ønsker å inngå justeringsavtale må du legge ved denne dokumentasjonen:
  • Beskrivelse av anlegg som skal inngå i justeringsavtalen(e)
  • Signerte overtakelsesprotokoller for anleggene som skal inngå i justeringsavtalen.
  • Justeringsoppstilling i henhold til merverdiavgiftsloven. Du kan bruke mal for justeringsrett og mal for justeringsplikt. Malene finner du under Lenker lengre ned. Justeringsoppstillingen skal være signert av den som overfører justeringsretten -eller plikten. Sammen med justeringsoppstillingen skal det foreligge en bekreftelse fra revisor på regnskapsførte kostnader og avgiftsbehandling som er lagt til grunn i oppstillingen. Bekreftelsen skal minimum være basert på ISRF 4400 Avtalte kontrollhandlinger.

Når vi har mottatt dokumentasjonen vil vi i løpet av kort tid kontakte deg om inngåelse av avtale og oversending av avtaleutkast.

Utbyggingsavtaler

Hvis du allerede har inngått utbyggingsavtale med Oslo kommune vil vi kontakte deg om oppfølging av bystyrevedtaket.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i Eiendoms- og byfornyelsesetaten hvis du har spørsmål. Alle henvendelser kan sendes til postmottak@eby.oslo.kommune.no
Oppgi saksnummer i emnefeltet dersom du har spørsmål knyttet til en konkret sak.

Lenker

Eiendoms- og byfornyelsesetatens maler: