Nabosamtykke og bruksrett

Trenger du nabosamtykke fra Oslo kommune eller en bruksrett på kommunens grunn, må du sende en forespørsel via Eiendoms- og byfornyelsesetatens skjemaløsning.

Et nabosamtykke er et samtykke fra nabo til at du, på din egen eiendom, oppfører byggverk (eller annet tiltak) nærmere eiendomsgrensen enn avstandskravene i plan- og bygningsloven tillater.

En bruksrett (også kalt servitutt) er en særrett (en rettighet som er gitt en enkeltperson eller en gruppe) på annen manns grunn/eiendom. Det kan f.eks. være til en bestemt type bruk av grunnen, eller til å ha eller utføre et tiltak på, eller i, den grunnen som ikke er din.

Hvordan får du nabosamtykke eller bruksrett?

Ønsker du en rettighet, det vil si bruksrett på Oslo kommunes grunn eller nabosamtykke nær felles grense med Oslo kommune, må du sende en forespørsel til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via skjemaet vårt.

Ønsker du en bruksrett eller et nabosamtykke, trenger vi:

  • En beskrivelse av rettigheten du ønsker
  • En forklaring på hvorfor du vil løse dette på Oslo kommunes eiendom/i strid med avstandskravene mot kommunens eiendom
  • Informasjon om størrelser, lengde, bredde, høyde, dybde og det totale arealet på den delen av tiltaket som kommer på Oslo kommunes eiendom/i strid med avstandskravene mot kommunens grunn
  • Informasjon om rettighetens varighet
  • Et situasjonskart hvor tiltaket du ønsker er tydelig markert og inntegnet i målestokk, det vil si: den delen du ønsker en rettighet på. Situasjonskartet må vise eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. Se eksempler under.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter Oslo kommunes interesser som grunneier (privatrettslig), mens Plan- og bygningsetaten behandler byggesøknader etter plan- og bygningsloven. Du må derfor i tillegg sørge for å innhente eventuelle nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter som f.eks. Plan- og bygningsetaten.

Plan- og bygningsetaten og andre myndigheter er ikke bundet av en avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetaten og kan uavhengig av en slik avtale gi avslag på byggesøknad eller lignende.

Du som retter henvendelsen til oss er den vi forholder oss til gjennom hele prosessen. Du må gi oss informasjon om hvem som trenger rettigheten, om det er en fysisk person, juridisk person eller en eiendom (gnr./bnr.). Du må selv sørge for dialog med de du eventuelt representerer og med for eksempel Plan- og bygningsetaten. Informasjon om hvem som trenger rettigheten, fysisk person, juridisk person eller eiendom (gnr/bnr.)

Hva koster det?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er forpliktet til å selge rettigheter (nabosamtykker og bruksretter) til markedspris med unntak for IKT-kabler og vann- og avløpsledninger. Du må derfor regne med å betale for rettigheten i de fleste tilfeller. Prisen vil variere i forhold til hva slags type rettighet det er og omfanget av den. Noe vil følge fastpris, mens noe vil settes ved takst.

Hvor lang tid tar det før jeg får rettigheten?

Vi behandler forespørsler om rettigheter fortløpende i den rekkefølgen de har kommet inn. Du vil få skriftlig svar på din henvendelse. Forespørsler om rettigheter er et privatrettslig forhold. Det betyr at forholdet ikke er underlagt forvaltningslovens frister for saksbehandling. På grunn av stor saksmengde må du forvente lang behandlingstid. Vi har som mål å starte behandlingen innen seks uker fra vi har mottatt forespørselen din.

Hvor kan jeg henvende meg?

Behandling av forespørsler om rettigheter foregår skriftlig. All informasjon og eventuelle spørsmål til skjemaet du har sendt inn, må du sende til: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Eksempler