Internasjonalt samarbeid om mangfold og inkludering

Oslo kommune har et bredt internasjonalt samarbeid som omfatter deltakelse i regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk.

Kommunen deltar for å dele erfaringer og få ny kunnskap i arbeidet med å utvikle tjenestetilbudet til byens befolkning. Det internasjonale samarbeidet støtter også opp om målet om Oslo kommune som en åpen og inkluderende hovedstad med rom for mangfold og livsutfoldelse, og bekjempelse av rasisme, fordommer og diskriminering.

Intercultural Cities programme - Council of Europe

The Intercultural cities programme (ICC) er tilknyttet Europarådet og støtter byer som vil innarbeide et flerkulturelt perspektiv i sine virksomheter, og som vil utvikle samfunn som utløser fordelene mangfold bringer med seg.

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/home

Integrating cities - Eurocities

Eurocities har utarbeidet Charteret for integrerende byer, der medlemsbyene forplikter seg til aktivt å formidle målet om likeverd, likestilling og ikke-diskriminering. Byene som har signert charteret, kaller seg Integrating Cities, og samarbeider om å dele erfaringer og utvikle verktøy for mangfold og likeverd.

http://www.integratingcities.eu/

Rainbow Cities Network

I Rainbow Cities Network (RCN) utveksler medlemsbyer erfaringer og kunnskap om beste praksis for iverksettelsen av LHBT-politikk, og samarbeider om prosjekter og kampanjer.

https://www.rainbowcities.com/

European Coalition of Cities against racism

European Coalition of Cities against racism (ECCAR) ble initiert av FN-organisasjonen UNESCO, og er et nettverk av byer som aktivt bekjemper rasisme, diskriminering og fremmedfrykt, samt gir råd og anbefalinger om holdningskampanjer og samarbeid med sivile aktører.

https://www.eccar.info/