Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo kommune

Oslo kommune har deltatt i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen

For å oppnå målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen er det viktig å ivareta et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv fra egne preferanser og der de helst ønsker. I en by som stadig utvikles er det viktig å ha kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftslivsområdene ligger. Resultatet av prosjektet er et temakart som er publisert i Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase.no Temakartet vil være gjenstand for ajourhold.

Kort om temakart

Resultatet av prosjektet er et temakart som er publisert i Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase.no. Utarbeidelsen av temakartet er gjort i henhold til Miljødirektoratets veileder M 98-2013, samt eget veiledningshefte utarbeidet for arbeidsgruppene i Oslo.

Friluftslivsområdene er kartlagt, beskrevet og basert på tildelt score er områdene blitt kategorisert som:

 • A - Svært viktig friluftslivsområde
 • B - Viktig friluftsområde
 • C - Registrert friluftsområde
 • D - Ikke verdisatt friluftsområde

Dette er en faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt hensyn til andre interesser, administrative forhold eller planer. Bymiljøetaten gjør oppmerksom på at kartleggingen er gjennomført uten å ta hensyn til eierskap og regulering. Temakartet er ikke juridisk bindende, men skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker/verktøy for vurdering i saker som berører friluftslivsinteresser. Det vil være et kontinuerlig behov for å revidere kartlaget og verdsettingen i takt med byutviklingen og endringer i friluftsvaner.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Kartleggingen foregikk mellom høsten 2017 og høsten 2019. Oslo og Omland Friluftsråd og Oslofjorden Friluftsråd etablerte og ledet arbeidsgrupper for bydelene og markaområdene. Arbeidsgruppene verdsatte og utarbeidet områdebeskrivelser for de kartlagte friluftslivsområdene. Arbeidsgruppene besto av frivillige fra natur-, friluftslivs- og idrettsorganisasjoner, samt vel og andre organisasjoner, og ansatte i bydelene. Arbeidsgruppene har vært ledet av representanter fra friluftsrådene.

For å kvalitetssikre informasjonen og arbeidet som ble gjort av arbeidsgruppene, ble det høsten 2020 gjennomført en offentlig høring. Grunnlaget for høringen var et digitalt temakart med oversikt over de kartlagte friluftslivsområdene med tilhørende områdebeskrivelser og verdsetting. Til høringen kom det inn 124 innspill fra privatpersoner, organisasjoner, bydeler og andre kommunale etater og virksomheter. Basert på høringsinnspill ble flere friluftslivsområder tegnet inn, og områdebeskrivelser, score på kriterier, samt utstrekning på kartlagte områder ble justert.

Resultatet av kartleggingen ble publisert i Miljødirektoratets Naturbase i mai 2022.

Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder?

Friluftslivet har en verdi i form av umiddelbar glede ved selve aktiviteten, følelse av mestring, naturopplevelsen og muligheten til f.eks. fysisk aktivitet, rekreasjon, avkobling og samvær med andre. Dette gjør at friluftslivet har flere direkte nytteverdier, som bedre helse og økt livskvalitet.

For å oppnå målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers, er det viktig å ivareta et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv ut fra egne preferanser og der de helst ønsker. Utbyggingspresset som spesielt by- og tettstedskommunene står ovenfor, utgjør ofte en trussel for egnet areal for friluftsliv. I den sammenheng er viktig å ha kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftslivsområdene ligger.

Som ledd i arbeidet med å ivareta og utvikle forhold for allmennhetens friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers skal kommunen:

 • sikre friluftslivsområder for dagens og for framtidige brukere
 • ivareta og utvikle god tilgang til friluftslivsområder
 • ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv

Hva menes med «verdsetting»?

At «noe» har verdi er et uttrykk for at enkeltpersoner, grupper eller samfunn etterspør dette «noe» innenfor et aktuelt tidsrom. Verdsetting påvirkes av strømninger i tiden og kan ikke angis som en objektiv størrelse.

For at verdsettingen skal bli mest mulig nyttig og beslutningsrelevant for kommunene, og bli et redskap for å veie ulike sektorinteresser opp mot hverandre, har den nasjonale veilederen lagt opp til å verdsette områdene etter en gitt skala. Fordi verdivurderingen har et innslag av skjønn, er det lagt opp til et enkelt verdsettingssystem. Ulike aspekter ved verdsettingen av friluftslivsområder i den nasjonale veilederen er:

 • Brukerfrekvens
 • Regionale og nasjonale brukere
 • Opplevelseskvaliteter
 • Symbolverdi
 • Funksjon
 • Egnethet
 • Tilrettelegging
 • Kunnskapsverdier
 • Inngrep
 • Utstrekning
 • Tilgjengelighet
 • Lydmiljø
 • Potensiell bruk

Basert på en score på ulike kriterier, vil området til slutt bli kategorisert med en kode:

 • A - Svært viktig friluftslivsområde
 • B - Viktig friluftsområde
 • C - Registrert friluftsområde
 • D - Ikke verdisatt friluftsområde

Resultat: Temakart - Kartlagte friluftslivsområder

Totalt har 1470 friluftslivsområder i Oslo kommune blitt kartlagt pr. 08.06.2022.

Blant de kartlagte friluftslivsområdene er det flere områder som foreløpig er registrert som D-område (ikke verdisatt friluftslivsområde). Dette er identifiserte friluftslivsområder som må kartlegges ytterligere og verdivurderes ved ajourhold av temakartet. D-områdene er angitt med lys gråfarge i kartet. Flere av D-områdene er friluftslivsområder som har blitt inkludert på bakgrunn av innspill fra høringsrunden. Blant D-områdene er det også park- og friområder som er under utvikling, så kartlegging og verdsetting må gjøres ved senere anledning.

Se kartlagte friluftslivsområder i Naturbase:

For å få informasjon om friluftslivsområdene:

 • Gå inn på Naturbase.no
 • Trykk deretter på Vis kartlagsliste til venstre i menyen (øverst på siden).
 • Trykk på Friluftsliv og huk av for Kartlagte friluftslivsområder.
 • Du får da opp et kart som viser alle kartlagte friluftslivsområde i hele Norge.
 • For å se kartlagte friluftslivsområder i Oslo kan du enten:
  • Zoome deg inn manuelt på Oslo i kartet.
  • Trykke på Velg fylke/kommune i menyen øverst på siden og skrive Oslo i søkefeltet. Arealet til Oslo kommune/fylke markeres da i kartet.
 • Du kan velge mellom to ulike kartvisninger, områdetype og verdi:
  • Kartlagte friluftslivsområder, verdi (kommer opp automatisk)
  • Kartlagte friluftslivsområder, type (huk av for denne, og fjern avhuking på verdi)
 • For å få opp informasjon om et friluftslivsområde:
  • Trykk på det valgte området i kartet. Du får da opp en boks med områdenavn, verdi og type.
 • For å få opp områdebeskrivelse og score på de ulike verdsettingskriteriene:
  • Trykk på Faktaark. Her ser du også årstall for når friluftslivsområdet ble kartlagt.
  • Hvis du har kjennskap til områdenavn eller ID-nr til et kartlagt friluftslivsområde er det også mulig å søke opp dette.

Forankring, finansiering og prosjektledelse

Prosjektet er forankret i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013) og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013).

Bymiljøetaten har hatt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og har fått tildelt prosjektmidler fra Miljødirektoratet. Bymiljøetaten har fått prosjektbistand fra Plan- og bygningsetaten og konsulentbistand fra Oslo og Omland friluftsråd og Oslofjorden friluftsråd. Friluftsrådene har etablert og ledet arbeidsgrupper for bydelene og markaområdene. Det er lagt ned et stort arbeid fra frivillige organisasjoner i prosjektet. Prosjektledere i Bymiljøetaten har vært Gro Koppen og Reidun Bolsø. Prosjektansvarlige i Oslo Omland Friluftsråd: Johan Hval og Adrian Mortensen, Oslofjorden Friluftsråd: Gunhild Laxaa.

Relevante dokumenter

I Miljødirektoratets nasjonale veileder for kartlegging og verdsetting av friluftsområder (M98/2014) er metodikken for prosjektet beskrevet. Veilederen er tilgjengelig her.

Oslo kommune har i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd og Oslofjorden friluftsråd utarbeidet en egen veileder for operasjonalisering for Oslo kommune, som er tilgjengelig

Rapporten redegjør bl.a. for friluftsrådenes arbeid, informasjon om hvem som har deltatt i arbeidsgruppene og tidsbruk.

Rapporten redegjør for prosjektets bakgrunn, prosess, resultater og økonomi.

Nedlasting av kartdata

I Geonorge sin kartkataloger datasett med kartlagte friluftslivsområder tilgjengelig for nedlastning for kommuner, konsulenter og andre.

Kontakt

Spørsmål til kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder i Oslo kan sendes til: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Innspill til revidering og ajourhold av temakart - Kartlagte friluftslivsområder sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.noog merkes med saksnr. 22/30165. /3016