Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo kommune

Oslo kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen.

Hva skal vi gjøre?

Vi skal kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Kartleggingen og verdsettingen gjennomføres uten å ta hensyn til eierskap og regulering. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder.

Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder?

Friluftslivet har en verdi i form av umiddelbar glede ved selve aktiviteten, følelse av mestring, naturopplevelsen og muligheten til f.eks. fysisk aktivitet, rekreasjon, avkobling og samvær med andre. Dette gjør at friluftslivet har flere direkte nytteverdier, som bedre helse og økt livskvalitet.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Som ledd i arbeidet med å ivareta og utvikle forhold for allmennhetens friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers skal kommunen:

 • sikre friluftslivsområder for dagens og for framtidige brukere
 • ivareta og utvikle god tilgang til friluftslivsområder
 • ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv

Hva menes med «verdsetting»?

At «noe» har verdi er et uttrykk for at enkeltpersoner, grupper eller samfunn etterspør dette «noe» innenfor et aktuelt tidsrom. Verdsetting påvirkes av strømninger i tiden og kan ikke angis som en objektiv størrelse.

For at verdsettingen skal bli mest mulig nyttig og beslutningsrelevant for kommunene, og bli et redskap for å veie ulike sektorinteresser opp mot hverandre, har den nasjonale veilederen lagt opp til å verdsette områdene etter en gitt skala. Fordi verdivurderingen har et innslag av skjønn, er det lagt opp til et enkelt verdsettingssystem. Ulike aspekter ved verdsettingen av friluftslivsområder i den nasjonale veilederen er:

 • Brukerfrekvens
 • Regionale og nasjonale brukere
 • Opplevelseskvaliteter
 • Symbolverdi
 • Funksjon
 • Egnethet
 • Tilrettelegging
 • Kunnskapsverdier
 • Inngrep
 • Utstrekning
 • Tilgjengelighet
 • Lydmiljø
 • Potensiell bruk

Basert på en score på ulike kriterier, vil området til slutt bli kategorisert som med en kode:

 • A- svært viktig friluftslivsområde
 • B- Viktig friluftsområde
 • C- Registrert friluftsområde
 • D- Ikke klassifisert friluftsområde

Forankring, finansiering og prosjektledelse

Prosjektet er forankret i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Klima- og miljødepartementets Handlingsplan for friluftsliv. 

Ansvar for gjennomføring av prosjektet er delegert til Bymiljøetaten, som har fått tildelt prosjektmidler fra Miljødirektoratet. Bymiljøetaten har fått prosjektbistand fra Plan- og bygningsetaten, Oslo og Omland friluftsråd og Oslofjorden friluftsråd. Friluftsrådene har etablert arbeidsgrupper for bydelene, markaområdene samt fjorden og øyene. Det er lagt ned et stort arbeid fra frivillige organisasjoner i prosjektet. Prosjektledere i Bymiljøetaten; Gro Koppen (tidligere), og Reidun Bolsø (nåværende). Prosjektansvarlige i Oslo Omland friluftsråd: Johan Hval og Adrian Mortensen, Oslofjorden friluftsråd: Gunhild Laxaas.

Hva skjer videre?

 • Etter høringen som gjennomføres høsten 2020, vil kartlaget og verdsettingen bearbeides etter innspillene, i samarbeid med Oslo omland friluftsråd og Oslofjordens friluftsråd.
 • Resultatene fra kartleggingen skal fortløpende legges inn i en allment tilgjengelig database (pr. i dag Miljødirektoratets Naturbase).
 • Prosjektet vil medføre at kommunene i sin samfunns- og arealplanlegging får et langt bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger som berører friluftslivsverdier.
 • Det vil være et kontinuerlig behov for å revidere kartlaget og verdsettingen i takt med byutviklingen og endringer i friluftsvaner.

Relevante dokumenter

I Miljødirektoratets nasjonale veileder for kartlegging og verdsetting av friluftsområder (M98/2014) er metodikken for prosjektet beskrevet. Veilederen er tilgjengelig her.

Oslo kommune har i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd og Oslofjorden friluftsråd utarbeidet en egen veileder for operasjonalisering for Oslo kommune, som er tilgjengelig 

Rapporten redegjør bl.a. for friluftsrådenes arbeid, informasjon om hvem som har deltatt i arbeidsgruppene og tidsbruk.