Paviljongen i Hvervenbukta

Paviljongen i Hvervenbukta er et unikt lite bygg som leies ut som visningsarena for kunst og kultur.

Paviljongen er fredet og ble oppført som en del av parkanlegget til godset på Stubljan. Den har blitt brukt til utstillingsvirksomhet tidligere, men størrelsen, vernebestemmelsene og fasilitetene legger føringer for hva slags type aktivitet bygget kan romme.

Tidspunkt

Lokalene kan leies i følgende perioder:

  • 1. juni 2023 - 30. juni 2023
  • 3. juli 2023 – 31. juli 2023
  • 1. august 2023 - 31. august 2023
  • 1. september 2023 - 2. oktober 2023

Pris

4 500 kr per periode som betales forskuddsvis ved avtaleinngåelse.

Pris inkluderer leie av paviljongen, strøm, vann, toalett og andre kommunale tjenester, samt utleiers administrasjonskostnader.

Fasiliteter

Paviljongen har innlagt strøm, vann og toalett.

Nettoareal: ca. 42 m2

Fordi bygningen er fredet kan man ikke spikre, skru eller gjøre andre irreversible inngrep i bygningen.

Lokalet skal brukes i forbindelse med visning og/eller salg av kunst- og kulturprodukter. Det er ikke tillat å servere mat og drikke.

Paviljongen leies ut i den stand den befinner seg i ved utlysning.

Kriterier

  • Søker må være en aktiv kunst- og kulturaktør.
  • Kulturetaten vil foreta en skjønnsmessig vurdering av det kunstneriske nivået på den planlagte aktiviteten, herunder hvor godt aktiviteten passer inn i lokalet og området for øvrig.
  • Eventuell lokal forankring hos søker vil vektlegges positivt.

Søknadsfrist

Søknadsfristen utløp 7. mai 2023.

Kulturetaten anbefaler at søkere leser gjennomKulturetatens standardiserte kontraktsmal for korttidsutleie (PDF), som viser gjeldende bestemmelser om bruk av Paviljongen i Hvervenbukta.

Tildeling

Kulturetaten behandler søknadene. Dersom Kulturetaten har spørsmål knyttet til søknaden tar etaten kontakt med søker.

Klage

Vedtaket anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages til Oslo kommunes klagenemd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes vedtaksorganet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32.

Kontakt

Kontaktperson
kul-atelier@kul.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ljansbrukveien 4 C
1250 OSLO