Atelierene i Oslo kommune - generell informasjon

Atelierene i Oslo kommune

Kunstnere bosatt i Oslo kommune kan søke om tildeling av arbeidslokaler med subsidiert husleie. Oslo kommune ønsker å legge til rette for at byens kunstnere innen både tradisjonelle og eksperimentelle kunstuttrykk gis gode arbeidsvilkår.

Mer enn 370 kunstnere har subsidierte arbeidslokaler gjennom Kulturetaten i Oslo kommune. I tillegg har Rådhusets forvaltningstjeneste tre vederlagsfrie atelierer i Rådhusets østre tårn.

Når kommunen har ledige atelier, finner du disse i oversikten over lokaler til leie.

Søknadsskjema

Søknadsfristen for vårens tildelingsrunde utløp 19.04.2023, kl. 23.59.

Pris

Arbeidslokaler med subsidiert husleie har fast forutsigbar leiesats for husleie med 353 kroner per kvadratmeter per år.

I tillegg til subsidiert husleie skal leier betale en andel av eiendommens årlige felleskostnader i henhold til regnskap. Andel av felleskostnader betales månedlig med et akontobeløp i tillegg til husleien. Eventuelt restoppgjør foretas innen utgangen av det påfølgende år.

Leietakers andel av felleskostnadene beregnes etter en fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen beregnes ut fra byggets totale areal delt på leietakers eksklusive bruksareal.

Som felleskostnader menes blant annet strøm, varmtvann og oppvarming av fellesareal, renhold, kommunale avgifter, rennovasjonskostnader, vaktmestertjenester, og generelle driftsutgifter.

De aller fleste atelier har egne strømmålere. Leietaker er selv ansvarlig for å opprette eget strømabonnement. For de atelierene som ikke har egen strømmåler belastes strømforbruket gjennom felleskostnadene.

Fasiliteter

Ulike kunstformer krever ulike fasiliteter. Det er kunstnerens eget ansvar å sørge for at lokalet er egnet.

Oslo kommune har arbeidslokaler som passer for billedkunst, tredimensjonale kunstformer og kunsthåndverk.

Størrelsen på atelierene varierer fra 7 til 180 kvadratmeter.

Kriterier

Subsidierte arbeidslokaler tildeles på bakgrunn av Forskrift om tildeling av arbeidslokaler i Oslo kommune. Forskriften skal sikre forutsigbarhet og likebehandling av kunstnere som søker om subsidierte arbeidslokaler.

  • Atelier kan tildeles billedkunstnere, kunsthåndverkere og brukskunstnere som til enhver tid har folkeregistrert adresse i Oslo og som har sitt virke i Oslo.
  • Unntak fra bostedskravet gjelder søkere til gjesteatelier, som også kan ha folkeregistrert adresse andre steder i Norge eller utlandet (se forskriften § 6).
  • Kunstnerne må ha kunstnerisk aktivitet og kunstproduksjon som hovedbeskjeftigelse for å kunne leie arbeidslokaler med subsidiert husleie.
  • Den kunstneriske aktiviteten skal synliggjøres gjennom dokumentert deltagelse på ulike utstillinger og andre utmerkelser som stipend og deltagelse på ulike kunstarenaer.
  • Unge kunstnere i etableringsfasen har et redusert krav til aktivitet (se forskriften § 7).

Vi anbefaler at søkere gjennomgår Kulturetatens standardiserte kontraktsmal for utleie av atelier og tilhørende vedlegg. Leiekontrakten viser gjeldene bestemmelser for bruk av Oslo kommunes arbeidslokaler.

Tildeling

Innstilling på tildeling av atelier gjøres av et tildelingsutvalg. Utvalget har representanter oppnevnt av Oslo kommune og representanter innstilt av Norske Kunsthåndverkere og Norske Billedkunstnere, samt Norske Brukskunstnere ved tildeling av lokaler i Kirkeristen. Kulturetaten er sekretariat for utvalget.

Leieperiode

Ved tildeling av subsidierte arbeidslokaler skal leiekontrakten som utgangspunkt inngås for fem år, normalt med rett til fem års forlengelse av kontrakten. Etter ti år må den enkelte leietaker søke på nytt. Søker vil da bli vurdert på lik linje og i konkurranse med andre søkere etter gjeldende tildelingsregler. Leietaker har et selvstendig ansvar for å søke om kontraktsforlengelse.

Den øvre grensen for leie av subsidierte arbeidslokaler er på til sammen 20 år. Hovedregelen er at ingen kan beholde sine lokaler lenger enn til fylte 70 år, men leiekontrakten kan etter søknad forlenges for inntil to år.

Kunstnere som har inngått leieavtale i ett av de subsidierte arbeidslokalene har ikke fortrinnsrett ved tildeling av ledige arbeidslokaler i en av de andre subsidierte kultureiendommene.

Fremleie

Leier har anledning til å søke om rett til fremleie for inntil ett år i forbindelse med utenlandsopphold, oppdrag andre steder i landet eller lignende. Fremleie av leieobjektet må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke.

For ytterligere informasjon om fremleiebetingelser se kontraktens pkt. 8.