Retningslinjer for elever og foresatte i Oslo kulturskole

Information in english: Guidelines for pupils and parents/guardians in Oslo School of the Arts.

Velkommen som elev/søker i kulturskolen og spennende muligheter som ligger foran deg. For å lykkes med kunstfagene er det noen ting som er verdt å nevne som vi har tatt med i dette dokumentet.

Revidert 18.09.20

1. Opptak og venteliste

Alle som søker plass i Oslo kulturskole vil bli informert om at søknad er mottatt. I de fleste fagtilbud vil eleven bli tilbudt plass i inneværende eller påfølgende semester. Unntaket er enkelte fag med stor søkermasse og begrenset kapasitet. I disse tilfellene vil eleven bli satt på venteliste.

2. Undervisningsåret

Undervisningsåret til kulturskolen er på inntil 35 uker og følger grunnskolens ferie -og fridager. Lengden på de ulike fagtilbud og kurs kan variere mellom de ulike fagområdene. Prosjektuker og helger kan erstatte ordinære undervisningsuker. Konserter, forestillinger og utstillinger kan også komme i tillegg til selve undervisningstimene.

3. Forventninger

Kulturskolen forventer at eleven kommer forberedt og møter presis til undervisningen, og deltar positivt i kulturskolens konserter / forestillinger / utstillinger. Hvis eleven ikke kan komme til undervisningen, må læreren få beskjed i god tid, slik at opplegget for undervisningstimen kan justeres. Hvis eleven ikke møter, eller møter for sent til undervisning, må læreren vurdere om eleven kan komme inn i undervisning som pågår og om eleven kan delta i kommende konsert / forestilling / utstilling.

4. Faglig innhold, lengde og organisering

Kulturskolen forholder seg til den nasjonale rammeplanen for landets kulturskoler og egne utarbeidede fagplaner. Pedagogene har metodefrihet i undervisningen. Vokal- /instrumentallærere har ansvar for organisering av timeplanen innenfor tildelt tidsramme. Undervisningen gis normalt som gruppetimer på minimum 30 minutter. Kulturskolen setter sammen grupper basert på faglig grunnlag med hensyn til elevenes alder, modenhet og nivå. I forbindelse med små og store prosjekter må elevene være forberedt på varierende oppmøtetid.

5. Undervisningsmateriell

  • Elever innen musikk kjøper selv noter til bruk i undervisningen, etter informasjon fra lærer

  • Elever innen dans holder selv nødvendig treningsutstyr, klær m.m.
  • Elever innen teater må ha sorte klær.
  • Elever innen enkeltfag betaler et årlig materielltillegg utover semesteravgift / kursavgift.
  • Instrumentalelever må ha tilgang til instrument for daglig øving mellom undervisningstimene, og holde dette i spillbar stand. Pianoelever må ha tilgang til piano da keyboard ikke er tilstrekkelig.

Kulturskolen har enkelte instrumenter til utleie.

6. Fornyelse av helårsplass

Elever som går på fagtilbud av lengre varighet (helårsplass) blir bedt om å fornye helårsplassen hvert skoleår. Informasjon om hvordan dette gjøres, sendes alle aktuelle elever per e-post i slutten av semesteret. Dersom tidspunktet for ny timeplan ikke passer, kan eleven si opp plassen innen de fristene det blir opplyst om i tilbudsbrevet.

7. Lengre opphold fra undervisning

Dersom eleven har behov for et lengre opphold fra undervisningen, kan det sendes søknad til skolens administrasjon på e-post. Eleven beholder da ikke elevplassen, men vil, etter skriftlig ønske om gjenopptak, bli prioritert ved ledig plass.

8. Betaling for helårsplass / kursavgift

Eleven betaler en semesteravgift / kursavgift fastsatt gjennom vedtak i Oslo kommune. Dersom kulturskolen må avlyse undervisningen mer enn to ganger i løpet av et semester, kan deler av semesteravgiften refunderes. Elever som blir syke eller skadet, og derfor ikke kan delta i undervisningen, kan levere legeerklæring før semesterets slutt og søke om å få fratrekk for deler av semesteravgiften påfølgende semester. Dersom semesteravgift / kursavgift ikke blir betalt, vil eleven miste plassen sin.

9. Moderasjonsordninger

Kulturskolen har ingen søsken- eller inntektsmoderasjon. I enkelte bydeler gis det imidlertid økonomisk støtte til kultur- og fritidsaktiviteter. Ta kontakt med din bostedsbydel for å få videre informasjon om deres tilbud.

10. Utmelding

Opptak til Oslo kulturskole er bindende. Får du elevplass på høsten og ikke ønsker å fortsette til våren, så er utmeldingsfristen for vårsemesteret 1. desember. Du melder deg ut ved å logge inn i SpeedAdmin (kulturskolens administrasjonsprogram) og trykke på «utmelding». Elever som melder seg ut etter fristen 1. desember må betale semesteravgift for vårsemesteret.

Elever som ikke ønsker å fortsette etter sommeren skal ikke fornye elevplassen (jf. Punkt 6). Fornying av elevplass er bindende for høstsemesteret.

NB! Det er ikke tilstrekkelig kun å si ifra om utmeldingen til elevens lærer.

I de fleste fagtilbud er det mulighet for en -1- prøvetime før man binder seg til plass i kulturskolen. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen, må tilbudet sies opp. Dette må gjøres innen utgangen av den uken eleven har prøvetime ved å logge inn i SpeedAdmin og trykke på «utmelding». Alternativt kan det sendes en e-post til kulturskolen@kul.oslo.kommune.no innen utmeldingsfristen.

For kurs av kortere varighet, f. eks feriekurs og 10-ukerskurs tilbys ikke prøvetime og hele kursavgiften betales selv om eleven velger å slutte.

11. Tap av elevplass

Kulturskolen kan si opp elevplassen dersom:

  • Eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning
  • Eleven viser adferd som er til hinder for undervisningen
  • Semesteravgiften/kursavgiften ikke betales
  • Dersom elever i en gruppe slutter i løpet av semesteret, forbeholder skolen seg retten til å avslutte gruppen. Dette kan utløse en refusjon i elevbetalingen på grunn av bortfall av undervisning.

12. Uforutsette hendelser

Ved uforutsette hendelser (force majeur) har vi rett til å avlyse undervisningen uten kompensasjon. Eksempler på slike hendelser er naturkatastrofer, streik eller større sykdomsutbrudd i befolkningen (pandemi).

13. Forsikring

Elever i Oslo kulturskole omfattes av samme forsikringsordning som andre elever i grunnskole og videregående skole i Oslo kommune. Mer informasjon finnes her.