Hva kan du forvente av oss?

Pedagogisk plattform

Oslo kulturskole skal være ledende innen opplæring og formidling av kunst og kultur for barn og unge i Oslo.

Vi

 • ønsker å gi barn og unge tro på egen verdi, ideer og drømmer.
 • legger vekt på en lekende og søkende undervisning for å la elevene få oppleve mestring og trygghet som sammen med utfordringer vil stimulere fantasi og skapende krefter, noe som gjør elevene godt rustet til å håndtere livets ulike utfordringer.
 • ønsker å vekke nysgjerrighet og begeistring for kunstfagene og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet hos elevene gjennom ulike metoder og innfallsvinkler.
 • ønsker å utvikle evner innen aktiv lytting, konsentrasjon og observasjon, samt bruke formidling som en naturlig del av undervisningen.
 • kjennetegnes ved holdninger og tanker som er preget av åpenhet og respekt for den enkelte, uansett forutsetninger og kulturell bakgrunn.
 • legger vekt på læring gjennom opplevelse og vil tilstrebe en høyest mulig kvalitet på undervisningen.
 • bruker ulike undervisningsformer og metoder med hovedvekt på undervisning i grupper.
 • vil sette eleven i fokus og bruke læreren som veileder og forbilde gjennom en tilpasset og variert undervisning med vekt på den praktiske og utøvende virksomhet.
 • legger stor vekt på elevenes deltagelse i forestillinger, konserter, arrangementer og samarbeidsprosjekter mellom ulike kunstfag.
 • ønsker å gi elevene mulighet til å oppleve glede ved å mestre, uttrykke og formidle ulike kunstformer alene og sammen med andre.
 • ønsker å gi elevene mulighet til å utvikle kulturell dannelse ved å fokusere på kulturarv og tradisjoner.
 • ønsker at elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent.

Serviceerklæring

Som elev er du vår viktigste ressurs! Derfor vil du som elev hos oss oppleve:

 • åpenhet, tillit og respekt
 • inspirerende læringsmiljø basert på trivsel, trygghet og fellesskap
 • gleden ved å mestre og formidle til andre
 • kvalitet på undervisningen og organiseringen av denne
 • et positivt sosialt miljø, fritt for rasisme og fordommer
 • klare mål og metoder for undervisningen

…og ikke minst vil du få:

 • høyt kvalifiserte og motiverte lærere
 • tilpasset og variert undervisning
 • jevnlig faglig veiledning, vurdering og tilbakemelding
 • mulighet for å bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk
 • mulighet til å utfolde deg

…og selvfølgelig tilbyr vi også:

 • foreldresamtaler, og nært samarbeid med hjemmet
 • deltagelse på konserter og forestillinger minst 2 ganger i året
 • samspill og samarbeidsprosjekter på tvers av fagområder
 • kvalifiserte vikarer ved sykdom for å sikre kontinuitet
 • inspirerende kurs og seminar
 • bredde i fagtilbud

…og til slutt vil vi bestrebe oss på å:

 • være tilgjengelige og gi svar når du spør
 • ta imot og gi korrekte beskjeder på en vennlig og imøtekommende måte
 • tilby ryddige, velutstyrte og trivelige undervisningslokaler
 • svare på skriftlig henvendelser innen 14 dager
 • gi god og oppdatert informasjon om tilbud og muligheter, både til elever og søkere på venteliste, bl.a. ved hjelp av internett

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Verdigrunnlaget skal gi uttrykk for identiteten til ansatte i Oslo kommune formulert som felles verdier.

Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Ansatte i Oslo kommune skal behandle brukere og kolleger med respekt, benytte fellesskapets midler på den mest effektive måten og følge gjeldende lover og regler.

 • Sette standarder som ledere og ansatte kan måle beslutningene sine mot
 • Oppøve den etiske bevisstheten og dømmekraften i hele organisasjonen
 • Skape en solid basis for ledelsesprinsippene
 • Skape felles utgangspunkt for ansettelser og evaluering av medarbeidere og ledere
 • Lede etter verdier som består – uavhengig av politisk ledelse

Etiske regler

Formålet med Oslo kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Oslo kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte.

Etiske regler skal gjøres kjent ved årlig gjennomgang i medarbeidersamtaler eller fellesmøter.

Ved tilsetting skal arbeidstaker signere på at etiske regler er lest og forstått.