Beredskapsplan ved krise, ulykke og  dødsfall i Oslo kulturskole

Beredskapsplan Oslo kulturskole (PDF)

Den som først oppdager hendelsen må ringe:

 • Brann: 110

 • Politi: 112
 • Medisinsk nødhjelp: 113

Når du varsler, må du informere om:

 • Hvemdu er
 • Hvor skadestedet/adressen er?
 • Hva som har skjedd?
 • Omfangetav skaden/hvor mange er skadet?
Ring deretter én i Oslo kulturskoles (OKUs) kriseteam:
TittelAnsvarsområderHvemTlf.
Områderektor: Sentrum & ØstAlna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sentrum, Stovner Grønland og Schous kulturstasjonerLive Pauline Rosenvinge938 64 796
Områderektor: SørNordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø, Manglerud kulturstasjonOlav Kjøk907 68 653
Områderektor: VestFrogner, Nordre Aker, Sinsen, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker Voldsløkka kulturstasjonSjur Høgberg400 34 054
Kulturskolens sentralbordMandag 09.30–17.00 Tirsdag 09.30–15.00 Onsdag 09.30–17.00 Torsdag 09.30–15.00 Fredag 09.00–15.0022 05 77 70
Seksjonsleder StabSigbjørn Solheim908 61 670
Leder kulturskolens kriseteam, avdelingsdirektørMediehåndtering Siv Krogh Österholm922 00 570
 • Personen i kriseteametsom mottar henvendelsen må videreinformere hendelsen til sin leder og ti de andre i kulturskolens kriseteam. Kriseteamet beslutter videre informasjon
 • Møteplass for Oslo kulturskoles kriseteam: Storgata 25, 4. etg

Målet for beredskapsplanen

Alle ansatte i Oslo kulturskole skal være forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant elever og ansatte. Alle ansatte skal være informert om beredskapsplanen, slik at det ikke skal være tvil om hvordan man skal handle i ulike krisesituasjoner som kan oppstå.

Oslo kulturskole skal ikke overta det offentliges ansvar, men beredskapsplanen skal ved kriser sørge for best mulig oppfølging, i tillegg til forebygging av kriser innad i kulturskolen.
Kulturskolen har elever og ansatte på mange undervisningssteder i Oslo. Denne planen omhandler den delen av virksomheten som gjelder kulturskolens elever; innmeldt i kulturskolens administrasjonsprogram. Øvrige undervisningsoppdrag følger beredskapsplaner til våre samarbeidende institusjoner.

Alle ansatte må sette seg inn i det enkelte undervisningssteds beredskapsrutiner i forhold til brann: hvem er ansvarlige, hvor er rømningsveier, oppsamlingsplasser, brannøvelser m.m.
Det er i tillegg utarbeidet en generell branninstruks.

Lærer plikter i tillegg å:

 1. Gjøre seg kjent med gjeldende brannrutiner på sitt undervisningssted før undervisning starter. Kontakt lokal administrasjon for dette.
 2. Føre fremmøte i Speedadmin ved starten av undervisningen, slik at du som lærer ved en eventuell hendelse kan informere med sikkerhet til politiets innsatsleder om at alle er evakuert.
 3. Ha beredskapsplanen tilgjengelig på din kommunale iPad og gjennomføre varslingsprosedyren på side 1, øverst i dette dokumentet.
Brannansvarlig på de ulike kulturstasjonene:
Manglerud kulturstasjonKaroline Woldseth934 81 460
Schous kulturstasjonKaroline Woldseth934 81 460
Grønland kulturstasjonLene Moløkken917 13 852
Voldsløkka kulturstasjonSjur Høgberg400 34 054

Handlingsplan ved kriste / ulykke blant elever / ansatte

 1. Side 1 gjelder i akuttfasen.
 2. Pårørende og etatsdirektør kontaktes av ansvarlig områderektor. Viktig: Ved fare for etterfølgende skade, må foresatte oppsøke lege for å dokumentere eventuelle rettigheter for å kunne gjøre seg bruk av kulturskolens elevforsikring; se kulturskolens Retningslinjer pkt.13. Rektor informerer foresatte om kulturskolens forsikringsordning.
 3. Vurdere og beslutte om kulturskolens kriseteam skal møtes for å - vurdere å opprette et telefonnummer for pårørende - vurdere å opprette krisetiltak på avdelingen som er berørt - vurdere informasjon til elever/ foresatte / ansatte - orientere pårørende om hva som gjøres av OKU - eventuelt trekke inn andre instanser - planlegge eventuell minnestund - få oversikt over hvem som kan ha vært vitne til hendelsen i samarbeid med politiet - sørge for at eventuelle vitner får oppfølging og informasjon om mulig bistand / hjelp - vurdere kulturskolens deltakelse i en eventuell begravelse
 4. Informere Arbeidsmiljøutvalget som vurderer om det er forhold som kan forebygges/hindre fremtidige hendelser.
 5. Nærmeste leder og områderektor følger opp ansatte som har vært involvert i hendelsen.

Handlingsplan ved alvorlig sykdom hos elev eller ansatt

Nærmeste leders oppgave:

 • Vise oppmerksomhet/være i kontakt
 • Sende hilsen/blomster
 • Oppdatere i forhold til rettigheter
 • Innhente samtykke til å informere medelever og ansatte der dette er naturlig
 • Varsle Oslo pensjonsforsikring

Handlingsplanen gjelder også for elever dersom plutselig alvorlig sykdom skjer i tilknytning til kulturskolens undervisning/aktivitet.

Handlingsplan ved plutselig dødsfall hos elev / ansatt

 1. Side 1 gjelder i akuttfasen
 2. Lege stadfester eventuell død og politiet gjør nødvendige etterforskningsskritt
 3. Politiet eller prest informerer pårørende
 4. Handlingsplanen gjelder også for elever dersom plutselig dødsfall skjer i tilknytning til kulturskolens undervisning/aktivitet
 5. Kulturskolens kriseteam innkalles og følger tidligere nevnt prosedyre
 6. Kulturskolens stab håndterer personopplysninger tilknyttet våre systemer
 7. Nærmeste leder foretar opprydding på ansattes arbeidsplass
 8. Kulturskolens ledelse er spesielt oppmerksom i forhold til ansatte og elever som kan oppleve problemer som følge av hendelsen

Handlingsplan ved vold mot ansatte

 1. Side 1 gjelder i akuttfasen
 2. Skaff deg overblikk over situasjonen
 3. Forsøk å roe ned angriper dersom ikke våpen er involvert. Unngå provokasjon. Opptre rolig.
Hvem, hva og hvorfor?
HvemGjør hvaInnhod/hvorforStøttespillere/veiledere
Du som oppdager voldshendelsenRing 112 Politiet dersom våpen er involvert! Meld ifra til leder/kolleger og forsøk å gripe inn dersom det ikke er våpen involvertPrøv å avklare situasjonen Roe ned angriperenAndre ansatte/ ledere som er i nærheten
Unngå
HANDLINGSPLAN VED TRUSSEL MOT ANSATTE
HvemGjør hvaInnhold/hvoforStøttespillere/veiledere
Du som mottar trusselenVarsle din nærmeste leder/andre personer som er i nærhetenTrusler kan mottas i forskjellige kommunikasjonskanaler: pr telefon, e-post, tekstmelding, fysisk brev, direkte fysisk trusselForhold deg rolig til den som truer
Nærmeste leder/ den som får beskjedTa hånd om den som er truet
Nærmeste leder / den som får beskjedMeld fra til områderektor
OmråderektorKartlegg:- Hendelsesforløpet - Innholdet i trusselen - Debrief behov - Meld hendelsen til Politiet? - Informer ansatte Følg rutine:Informasjon / mediehåndtering Utarbeid planer for etterarbeid/oppfølgingMå det gjøres fysiske endringer i lokalene? Vil trusselen gjelde andre ansatte? Må det gjøres organisatoriske endringer?Omsorgsgruppe/ bedriftshelsetjeneste
HANDLINGSPLAN VED TERROR / BOMBETRUSSEL
HvemGjør hvaInnhold/hvorforStøttespillere/veiledere
Den som mottar bombetrussel/har mistanke om terrorangrepBruk registreringsskjemaet til slutt i dette dokumentet (Beredskapsplanen) dersom trusselen blir ringt inn Meld fra til Politiet Følg instrukser fra POLITIET i det videre beredskapsarbeidetTrusler kan mottas i forskjellige kommunikasjonskanaler: pr telefon, e-post, tekstmelding, fysisk brev, direkte fysisk trusselRegistreringsskjema ved bombetrusler
Du som mottar bombetrusselen/får mistanke om terrorangrepVarsle leder av kullturskolens kriseteam (avdelingsdirektør Siv Krogh Österholm ) som koordinerer med Politiet og LRS (lokal redningssentral)
Leder av kulturskolens kriseteam, avdelingsdirektør Siv Krogh ÖsterholmFølg instrukser fra politiet
Kall inn kulturskolens kriseteam
Operere fra alternativt beredskapskontor?
Utarbeid handlingsplaner på kort sikt (varsling, media, organisering, omsorg)
Utarbeid handlingsplaner på lengre sikt (organisering, omsorg)
Informasjon

Informasjon – mediehåndtering

En viktig del av krisehåndtering består av riktig kommunikasjon. God krisehåndtering forutsetter etablerte rutiner for hvordan KUL (kulturetaten) håndterer kommunikasjonen under en krise.

Beredskapen styrkes gjennom en realistisk og gjennomførbar kriseinformasjonsplan. Ved hendelser som Politiet ”eier”, er det kun Politiet som uttaler seg til mediene.

Kommunikasjonssjefen i kulturetaten har ansvar for å etablere:

 • En informasjonstjeneste og en publikumstjeneste som hver for seg er tilstrekkelige til å dekke det interne og eksterne
 • Informasjonsbehovet som krisen krever (Politiets ansvar ved ”alvorlige hendelser)
 • Informasjonstjenesten v/infoteamet skal kontinuerlig bidra med informasjon og
 • Informasjonsrådgiving, ikke den enkelte medarbeider (Politiets ansvar ved ”alvorlige hendelser)
 • Holde løpende kontakt med media, initiere pressekonferanser, gjøre avtaler om intervjuer, eventuelt fungere som pressetalsmann/-kvinne,
 • Skrive pressemeldinger, legge ut informasjon på internett og overvåke media etc. (Politiets ansvar ved ”alvorlige hendelser)
 • Informasjonen skal være enhetlig, enkel og tydelig
 • Media skal henvises til talsmannen/-kvinnen for administrasjonen (Politiets ansvar ved ”alvorlige hendelser)

Informasjon i tilknytning til skadested, skadde, pårørende og andre direkte berørte er Politiets ansvar når Politiet har beredskapsansvaret.

Registreringsskjema ved innringt bombetrussel

Vær rolig! Vær vennlig! Hold forbindelsen – ikke legg på!

 • Still mange spørsmål for å avklare om trusselen er troverdig
 • Be vedkommende gjenta om mulig (unnskyld deg med at det er dårlig forbindelse)
 • Ikke bryt forbindelsen selv om vedkommende legger på. Hvis du ikke har registrert innringeren: Ring Telenor. De kan spore samtalen.

Hvor er bomben?

Når vil den eksplodere?

Hva slags sprengstoff er brukt?

Hvorfor gjør du dette?

Hvem er du? Navn/adresse:

Meldingens ordlyd:

Karakteristika

􀀀 Kvinne 􀀀 Mann 􀀀 Jente 􀀀 Gutt

Stemmen er:
􀀀 Kraftig (sterk) 􀀀 Lav (svak) 􀀀 Mørk 􀀀 Snøvlete (uklar) 􀀀 Myk (behagelig) 􀀀 Lys

Talen er:
􀀀 Distingvert 􀀀 Stammende 􀀀 Dannet 􀀀 Slang 􀀀 Langsom 􀀀 Forvrengt 􀀀 Hurtig 􀀀 Lespende

Språk:
􀀀 Norsk Hvilken dialekt?
􀀀 Fremmedspråk Hvilket?

Holdning:
􀀀 Opphisset 􀀀 Beruset 􀀀 Rolig 􀀀 Nervøs

Bakgrunnslyd:
􀀀 Maskinlarm 􀀀 Gatetrafikk 􀀀 Musikk 􀀀 Stemmer

Annet?

Dato og klokkeslett:______________________ Signatur ________________________________

Sjekklisten leveres snarest til nærmeste leder