Oslo kommunes kunstsamling

Du finner Oslo kommunes kunst i kommunale bygg og i det offentlige rom, der folk ferdes og bor.

Oslo kommunes kunstsamling består av kunst som er tilkommet ved direkte oppdrag til kunstnere, utlyste konkurranser, gitt som gaver eller kjøpt inn.

Byens egen kunstsamling strekker seg fra 1500-tallet og frem til i dag, med en klar hovedvekt av norsk modernistisk kunst fra 1900-tallet.

I dag er det Oslo kommunes kunstordning som sikrer videreutvikling, forvaltning og formidling av samlingen.

Oslo kommunes kunstordning

Oslo kommunes kunstordning skal arbeide for at profesjonell kunst preger og forbedrer Oslos offentlige rom til glede for et allment publikum, og spesielt barn og unge.

Hvert år avsettes 0,4 % av kommunens investeringsbudsjett til kunst gjennom ordningen, som administreres av Kulturetaten. Kunstordningen skiller seg fra hvordan utsmykning tradisjonelt har vært gjennomført, ved at midlene er fristilt fra de enkelte byggeprosjektene.

Midlene fordeles til permanente kunstprosjekter, både uten- og innendørs, temporære satsinger og direkte innkjøp fra kunstnere og gallerier. Kunstordningen finansierer også forvaltning og formidling av samlingen.

For alle permanente prosjekter settes det ned et kunstutvalg som består av arkitekt, byggherre og brukerrepresentant. Utvalgene ledes av en kunstkonsulent, med bakgrunn som kunstner eller kurator. En rådgiver fra Kulturetaten følger utvalgets arbeid.

Utplassering og vedlikehold av kunstverkene

Kulturetaten har et overordnet forvaltningsansvar for Oslo kommunes kunstsamling. Det daglige ansvaret ligger hos de virksomhetene som har kunsten utplassert.