Elver og bekker

I Oslo har vi ti hovedvassdrag og mange bekker. Åpne vassdrag er viktig for naturmangfold, rekreasjon og folkehelse. I tillegg bidrar de til å dempe flom og oversvømmelser i byen.

Gjenåpning av elver og bekker

Ved å åpne bekker og elver bidrar det til å dempe flom og oversvømmelser i byen. Mange av bekkene og elvene har blitt lukket i rør gjennom de siste 150 årene etter hvert som byen har utviklet seg. Nå jobber Oslo kommune med å gjenåpne vassdragene, og bringe elvene og bekkene tilbake i byen.

Det er en politisk målsetning å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger i Oslo kommune der dette er mulig. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, bedre vannkvaliteten og livet i vassdragene, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

I styringsdokumentet du kan lese mer om hvordan Oslo kommune jobber med å gjenåpne bekker og elver i byen.

Mål for gjenåpning av elver og bekker

  • God tilpasning til endret klima
  • Bedre vannmiljø og styrket byøkologi
  • Økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse

Ut i fra disse og en rekke tilleggskriterier er det satt opp prinsipper som skal følges ved gjenåpningene og utarbeidet en liste over hvilke gjenåpninger som bør prioriteres.