Grønne tak og fasader

Flere grønne tak og fasader bidrar til at naturen får mer plass i byen vår, og at den settes bedre i stand til å møte en framtid med et varmere, våtere klima med mer styrtregn.

Hva er grønne tak og fasader?

Grønne tak omfatter både tynne og tykke vekstlag for variert beplantning og frodighet. Blågrønne tak er tak som har en særlig evne til å håndtere overvann.

Grønne fasader kan komme i ulike varianter. Vegetasjonen kan kle veggen fra vekstlag på bakken, fra tak eller ved bruk av modulsystemer. Frittstående vegger og andre tilnærmet vertikale bygningsanlegg, som støyskjermer og støttemurer, er flater som kan egne seg for vegetasjon.

Handlingsplan for grønne tak og fasader

Bystyret behandlet handlingsplan for grønne tak og fasader 20. desember 2023. Handlingsplanen beskriver flere tiltak og en felles innsats for at det etableres flere grønne tak og fasader i byen vår.

Bystyret tok handlingsplanen til orientering. Bystyret ba i tillegg om at det utarbeides et informasjonsopplegg for befolkningen samt at det legges frem en skisse til arbeidet med grønne tak og fasader utover strategiperioden fram til 2030.

Handlingsplan for grønne tak og fasader mot 2030 (PDF)

Plan- og bygningsetaten har hovedansvaret for å gjennomføre handlingsplanen. Arbeidet er i gang fra januar 2024.

Et av tiltakene i handlingsplanen er alt utført. Fra 10. januar 2024 får du rabatt på byggesaksgebyr om du etablerer grønne tak og fasader.

Plan- og bygningsetaten har utviklet en veileder om grønne tak!

SINTEF har utarbeidet veilederen for oss, og den er finansiert med klimatilpasningsmidler fra Miljødirektoratet. Vi håper veilederen vil redusere terskelen for å etablere grønne tak på eksisterende bygg. Veilederen kan brukes av både bygningseiere og rådgivende ingeniører til å undersøke hva som er mulig å få til på taket uten å samtidig måtte forsterke byggets bæreevne.

Veilederen er universell på den måten at den kan legges til grunn over hele landet, og den kan brukes for ulike typer bygninger og for både flate og lett skrånende tak.

Plan- og bygningsetaten tar gjerne imot tilbakemeldinger fra dere som tar i bruk veilederen.

Veileder – bæreevne for eksisterende takkonstruksjoner med ny grønn takoppbygging

Strategi for grønne tak og fasader

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet Oslo kommunes strategi for grønne tak og fasader. Strategien ble behandlet av bystyret 25. mai 2022.

Strategien skal tilrettelegge for flere grønne tak og fasader i Oslo. Dette gjør vi for å følge opp FNs bærekraftsmål og kommuneplanens mål om at byen skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I tillegg vil vi stimulere til å skape nye attraktive møteplasser og kombinere vegetasjon og lokal energiproduksjon.

Vi er opptatt av både små og store grønne tiltak på tak, fasader og andre egnede bygningsanlegg. Summen av mange små tiltak vil også kunne ha stor verdi for byen.

Les strategien om grønne tak og fasader

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om grønne tak og fasader.

Prosjektleder

Ingrid Marie Finstad, Plan- og bygningsetaten: