Internasjonalt samarbeid på miljø

Oslo kommune er knyttet til og medlem av flere nettverk og internasjonale organisasjoner som arbeider for bærekraftig utvikling og bedre miljø.

Innovatørby i C40

C40cities er et nettverk for verdens megabyer som tar klimaansvar og ønsker å vise hvordan byene kan bidra til lav- og nullutslippsløsninger. Oslo har fått status som innovatørby i C40 fordi vi har vist tydelig lederskap på miljø- og klimaområdet.

Local Governments for Sustainability

Local Governments for Sustainability (ICLEI) er en verdensomspennende miljøorganisasjon for kommuner. Som medlem av ICLEI deltar Oslo i Cities for Climate Protection Europe.

Eurocities

Oslo er assosiert medlem av Eurocities, en interesseforening for storbyer i Europa. Oslo deltar i Forum for Miljø, Mobility Forum samt arbeidsgrupper innen temaene: luftkvalitet og klima, støy, avfall, rene byer, vannforvaltning og grønne byer.

The Covenant of Mayors

Oslo har også signert Europakommisjonens ambisiøse initiativ The Covenant of Mayors - ”Ordføreravtalen”. Her forplikter byer over hele Europa seg til å kutte utslippene av klimagasser med mer enn EUs offisielle mål, som er 20 prosent reduksjon innen 2020.

Aalborg Commitments

Sammen med rundt 700 lokaldemokrati i verden har bystyret i 2011 forpliktet Oslo til Aalborg Commitments. Temaene i deklarasjonen dekker både miljømessige, økonomiske og sosiale/etiske sider ved en bærekraftig utvikling.

CatchMR

Hensikten med CatchMR er å øke konkurransekraften og livskvalitet i storbyområder. Deltakerne kommer fra syv områder; Oslo/Akershus, Gøteborg, Wien, Ljubljana, Budapest, Roma og Berlin. Partnerne ønsker å finne gode løsninger for persontransport med tanke på å redusere transportbehovet uten å forstyrre ønsket mobilitet i befolkningen og øke andelen av miljøvennligere transport.

Byer vi har samarbeidsprosjekter med

Oslo kommune deltar også i annet internasjonalt arbeid på miljøfeltet, blant annet med Gøteborg i Sverige, Vilnius i Litauen, Warsjawa i Polen, St. Petersburg i Russland og Shanghai i China.

Internasjonalt samarbeid er forankret i bystyremeldingene: