Koordinator, barnekoordinator og individuell plan

Trenger du hjelp til koordinering av tjenestene?

Koordinator

Koordinator er en person som legger til rette for at tjenesteyterne samarbeider godt slik at du får en god og koordinert oppfølging. Du kan få utnevnt en koordinator dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Ofte vil det være en av de du mottar tjenester fra som blir utnevnt som koordinator. Du kan komme med ønske om hvem du vil ha som koordinator.

Retten til koordinator finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5b.

Barnekoordinator

Barnekoordinator er en person som koordinerer tjenestene til familien og barnet og passer på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging. Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, kan få barnekoordinator. Barnekoordinator vil ofte være en av de barnet mottar tjenester fra. Familien kan komme med ønske om hvem som får barnekoordinatorrollen.
Retten til barnekoordinator finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c.

Individuell plan

En individuell plan beskriver hvordan tjenestene skal samarbeide slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen lages i samarbeid mellom deg og tjenesteyterne dine og oppdateres fortløpende. Planen er basert på behovene dine og det som er viktig for deg. Det er du som bestemmer hvilke opplysninger som skal deles mellom tjenestene. Planen skal gi en oversikt over dine mål, hva som skal gjøres til hvilken tid og hvem som har ansvaret. Det er koordinator eller barnekoordinator som skal sikre fremdrift i arbeidet med den individuelle planen.

Retten til individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.

Oslo kommune benytter DIPS Samspill som elektronisk individuell plan. Du har samtykkerett over egne data / egen plan og tilgang kan kun gis til de enkeltpersoner du samtykker til at skal ha den, som for eksempel pårørende, fastlegen, ansatte i bydelen, NAV, skolen eller sykehuset.

Hva vil det si for deg å ha en individuell plan og koordinator eller barnekoordinator?

  • Du blir involvert i planleggingen av hvordan tjenestene skal gis, og planen er basert på målene dine.
  • Du har en koordinator som har oversikt over din situasjon.
  • Du får ikke nødvendigvis flere tjenester, men du får koordinerte tjenester. Det betyr at tjenestene samarbeider for at du skal nå målene dine.
  • Du bestemmer hvilke opplysninger som deles mellom tjenestene

Slik får du en koordinator, barnekoordinator og individuell plan

Kontakt Koordinerende enhet i din bydel hvis du vil få vurdert retten til barnekoordinator eller koordinator og individuell plan. Du kan få koordinator eller barnekoordinator selv om du ikke ønsker en individuell plan. En annen sentral oppgave for koordinerende enhet er å ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering.