Erfaringsskolen i Oslo

Tilbud

Personer med ruserfaring eller som har hatt en psykisk lidelse, kan gi verdifull kunnskap tilbake til tjenestene. Brukernes erfaringsbaserte kunnskap er nyttig og nødvendig for å forbedre kommunens tilbud til denne målgruppen.

Å ha medarbeidere med egne erfaringer, erfaringseksperter, vil bidra til mer kunnskapsbaserte tjenester innen psykisk helse og rus.

Helseetaten etablerte i 2018 en Erfaringsskole for personer med egenerfaringer innenfor psykiske helse- og rusutfordringer. Dette var i første runde et pilotprosjekt over 15 uker. Fra høsten 2019 videreførte Helseetaten pilotprosjektet, og studietiden ved Erfaringsskolen i Oslo ble forlenget til 7 måneder. Erfaringsskolen er et kostnadsfritt tilbud til innbyggere i Oslo kommune som har egenerfaringer med psykisk helse- og rusproblematikk.

Medarbeidere med egne erfaringer vil bidra til mer kunnskapsbaserte psykiske helse- og rustjenester. Egenerfaring er en verdifull kunnskap i møte med den enkelte innbygger som er bruker av tjenester, i møte med pårørende, i samarbeid med hjelpeapparatet og ved utvikling av tjenester på systemnivå.

Vi håper at Oslo kommune etter hvert vil ha mulighet til å ansette flere medarbeidere med brukererfaring. Med etablering av Erfaringsskolen vil vi bidra til at mennesker som ønsker å bruke egne, levde erfaringer for å hjelpe andre, får et grunnlag for en slik rolle. Vi tror at utdanningen vil bidra til at flere tjenester i kommunen blir inspirert til å ta i bruk denne kompetansen, blant annet gjennom å bli kjent med studenter fra Erfaringsskolen i løpet av praksisperiodene.

Vårt mål er at mennesker med egne erfaringer skal ha mulighet til å bruke sin kunnskap i utviklingen av gode og helhetlige tjenester. Egenerfaring er en verdifull kunnskap på både system- og individnivå og Erfaringsskolen ønsker gjennom undervisning, praksis og veiledning å bidra til at disse egenerfaringene utvikles til erfaringskompetanse.

Opptak til Erfaringsskolen 2023-2024

Nærmere informasjon kommer.

Presse

I Vårt Oslo deler Thea sine opplevelser med Erfaringsskolen:
"For første gang på mange år, var det en positiv erfaring å gå på skole. Det var en åpen kultur, og vi presenterte oss med navn, alder og bakgrunn. Noen hadde bakgrunn fra rus, andre fra ulike psykiske utfordringer. Vi følte vi kunne åpne oss og være oss selv og lære av hverandre".

Universitashar skrevet om Erfaringsskolen og intervjuet Amir, Karl og Magnus. Intervjuene kan dere lese her og se dem på Youtube: Amir, Karlog Magnus.

I Helsefagarbeideren side 11-15 finner du intervjuer med studenter og ansatte ved Erfaringsskolen.

Olav forteller sin historie på TV2.

Kontaktpersoner

Elin Sundsbarm
E-post: elin.sundsbarm@hel.oslo.kommune.no

Thor Øystein Langsholt
E-post: thoroystein.langsholt@hel.oslo.kommune.no

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Besøksadresse:
Storgata 51
0182 OSLO