Vestli ressurssenter

Vi er et tilbud til deg som ønsker et rusfritt botilbud og tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig. Tilbudet er i første rekke rettet mot personer som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten (TSB), som kommer fra soning eller kan vise til periode med rusfrihet, for eksempel etter opphold ved rusfri institusjon.

Ved innflytting må du enten være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet, eller ønske å motta for eksempel Individuell jobbstøtte (IPS). Du kan også delta i andre aktivitetsrettede tiltak. Du vil få hjelp til å forebygge tilbakefall og styrke tilhørighet i sosiale nettverk.

Målgruppe

  • menn, kvinner og par
  • rusfri
  • du er selvhjulpen, med god psykisk fungering

Eventuell rusmiddelbruk kontrolleres med urinprøver, alkometer og kliniske vurderinger. Ved rusmiddelbruk kan du bli bortvist eller skjermet på egen boenhet. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til utskrivning.

Tilbud

  • inntil ett års botid
  • 32 døgnplasser
  • døgnbemannet
  • en halvdagsplass med systematisk oppfølging, oppfølging for resten av plassene kan vurderes etter behov og for en begrenset periode
  • du handler og lager mat selv
  • ansatte med sosialfaglig kompetanse

Kontakt

Kontaktperson
Tonje Nørve
Telefon
22 78 73 70
E-post
tonje.norve@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ragnhild Schibbyes vei 46
0968 OSLO