Liakollen mestringsenhet

Vi tilbyr et tidsavgrenset opphold til kvinner og menn i aktiv rus, som trenger oppfølging og bistand på grunn av rusmiddelbruk. Sammen med deg og din bydel kartlegger vi din situasjon og dine ressurser og setter oss mål for ditt opphold. Oppholdet skal bidra til å øke dine ferdigheter slik at du på sikt kan bo i egen bolig, inkludert kompetanse og forståelse av økonomi og ernæring. Sammen med deg jobber vi for å etablere kontakt med familie- og nettverk, og arbeids- eller aktivitetstiltak.

Beboere ved Liakollen har mulighet til opphold i Dyretråkket treningsbolig etter opphold ved institusjonen. Det er til sammen fire treningsboliger på Dyretråkket.

Målgruppe

 • voksne menn og kvinner (fire treningsleiligheter i Dyretråkket utenfor institusjonen er øremerket kvinner)
 • brukere av alkohol, medikamenter, cannabis, opiater eller sentralstimulerende stoffer
 • du er tilnærmet rusfri eller har et moderat rusmiddelbruk. Det er større krav til rusmestring i leilighetene
 • ønske om å redusere rusbruken eller bli rusfri
 • selvhjulpen, med god psykisk fungering

Tilbud

 • inntil ett års botid, med mulighet for forlengelse med ett år ved overføring til en av institusjonens fire treningsleiligheter i Dyretråkket.
 • tre halvdagsplasser
 • 19 døgnplasser ved institusjonen
 • 10 døgnplasser i leilighet
 • døgnbemannet
 • oppfølging etter utflytting kan vurderes etter behov og for en begrenset periode
 • du handler og lager egen mat
 • ansatte med sosialfaglig kompetanse

Kontakt

Kontaktperson
Cathrine Bolstad, institusjonssjef
Telefon
23 43 87 00
E-post
cathrine.bolstad@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Høgåsveien 51
1259 OSLO