Høgda avlastning

Høgda avlastning er et tilbud til barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser. Overordnet mål er å gi brukerne et godt avlastningsopphold hvor deres behov og interesser står i fokus. Vi gir en trygg avlastning for pårørende og deres barn.

Kontaktpersoner

Målgruppe

Brukerne av Høgda avlastning er barn og ungdom med sammensatte utfordringer. Flere er multifunksjonshemmede, og mange av våre brukere sitter i rullestol. Vi har seks plasser og avlastningen kan være fra 25 til 100 prosent. I dag er det 11 brukere på Høgda avlastning i aldersgruppen fra 6 år til nærmere 30 år.

Hva gjør vi?

Vi vektlegger at de som er på Høgda avlastning skal oppleve et godt miljø som de kan trives i. Alle skal bli møtt med respekt, gode holdninger og engasjement. Vi er også opptatt av at pårørende skal være trygg på at personalet har kunnskap om deres barn. Foreldre skal få tilstrekkelig informasjon om sitt barn og gis mulighet for medbestemmelse og påvirkning. Sentralt i arbeidet er samhandling, kommunikasjon og brukermedvirkning.

Hvordan gjør vi det?

På Høgda avlastning ønsker vi å ha faste grupper og turnuser, slik at alle i størst mulig grad er sammen med de samme brukerne under hvert opphold. Alle brukerne har en primærkontakt. Primærkontakten har et særlig ansvar for faglig og praktisk oppfølging av den enkelte bruker. Dette innebærer blant annet ansvar for at brukerperm er oppdatert, og at det praktiske rundt brukeren er i orden. Primærkontakten er hovedkontakt for hjem, skole og dagsenter. Primærkontakten deltar også på ansvarsgruppemøter.

Alt er godt tilrettelagt for brukernes fysiske forutsetninger og kommunikasjonsuttrykk. Her er gode hjelpemidler som takheis i samtlige rom og hev-senkfunksjoner til senger, dusjbenk og badekar. Mange av våre ansatte har lang erfaring i å jobbe med barn og unge med nedsatt funksjonsevne og god kjennskap i bruk av ulike kommunikasjonsteknikker. Dette kan blant annet være tegn til tale, tobii, knowme eller piktogrammer.

Hverdagen på Høgda

Dagene tilpasses den enkeltes behov, dagsform og interesser. Vi følger utarbeidede planer når det gjelder den enkeltes brukers primærbehov. I fritiden etter skole og dagsenter velges det aktiviteter tilrettelagt den enkelte eller i grupper. Noen ønsker bare sosialt samvær med andre, hvile eller høre på musikk. Andre ønsker å spille spill, tegne, sykle eller gå tur i nærmiljøet.

Enkelte brukere har faste aktiviteter i uken som følges opp under oppholdet. Brukerne deltar i de praktiske oppgavene i huset der hvor dette er hensiktsmessig. I helgene og på fridager er det mer tid til rådighet og brukerne kan delta i aktiviteter som er lenger unna, for eksempel tur til byen, kino, bowling eller fotballkamp.

Hvem er vi?

Personalet består av 17 årsverk og det er 1:1 bemanning. Det kan også, dersom det er behov settes opp 2:1 bemanning. På ettermiddager, i helger og på brukernes fridager er det fem til seks ansatte på jobb. Om natten er det to våkne nattevakter.

Personalgruppen har god kompetanse knyttet til brukergruppen. Boligens ansatte har utdanning som vernepleier, sykepleier, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider og barnevernspedagog.

Flere av våre ansatte har arbeidet over mange år på Høgda avlastning. Personalgruppen har opparbeidet gode kunnskaper og erfaring i stell og pleie, sondeernæring, epilepsi og ellers annen medisinsk problematikk, i tillegg til generelt miljøarbeid.

Høgda ledes av avdelingsleder som har det administrative, økonomiske og faglige ansvaret. Det legges vekt på intern og ekstern opplæring av personalet. Ansatte på avdelingen har ukentlige personalmøter.

Hvor er vi?

Vi holder til på Ellingsrudåsen senter i hele førsteetasjen i en lav boligblokk med godt opparbeidet uteområde for funksjonshemmede i vakre grøntområder, nær T-bane og marka. Vi bruker nærmiljøet i tillegg til å kjøre på tur med «Høgda-bilen», som også kan ta med rullestolbrukere.

Høgda avlastning

Kontakt

E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Edvard Munchs vei 51
1063 OSLO