28. september 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 21. september 2020:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

I mange land har håndteringen av koronapandemien ført til eskalerende konflikter. Titusenvis av mennesker har demonstrert mot myndighetens tiltak i flere europeiske storbyer.

Det har ikke skjedd i Norge.

Her har tillitten til politiske ledere tvert imot økt gjennom de siste seks månedenes unntakstilstand. Samtidig har vi holdt smitten på et lavt nivå. Folk har vist stor tillitt til tiltakene. De fleste har gjort en stor innsats med å etterleve smittevernreglene.

Hvis vi skal fortsette å lykkes. Fortsette å ha folk med på laget. Holde smitten nede: Da må vi gjøre oss fortjent til folks tillitt. Vi må vise at vi kun innfører de tiltakene som er nødvendige.

For en uke siden innførte byrådet nye, strenge tiltak i Oslo. Bakgrunnen var at økende smitte: de tre første ukene i september økte smitten fra litt over 100 i uke, til litt over 200 og så litt over 300 nye smittede i uka.

En slik økning uke for uke er alvorlig. Byrådet tok grep:

  • Vi la ned forbud mot å være flere enn 10 på private sammenkomster.
  • Vi skjerpet anbefalingen om bruk av munnbind i kollektivtransporten til å gjelde hele døgnet.
  • Vi anbefalte alle å ha munnbind tilgjengelig og bruke det også utenfor kollektivtransporten om man ikke kan holde en meters avstand.
  • Vi oppfordret alle serveringssteder til å registrere gjestene sine.
  • Vi har sendt ut SMS til alle innbyggere og målrettede e-poster til tusenvis av unge voksne mellom 18-29.

Vi varslet for en uke siden at vi ville vurdere fortløpende nye og strengere tiltak avhengig av hvordan smittetallene utviklet seg.

Vi har fått kritikk for å være for strenge.

Mye tyder likevel på at grepene ser ut til å virke. Forrige uke ble det registrert 313 smittede i Oslo. Veksten i antall smittede har stoppet opp.

Likevel har Oslo vært under et sterkt press fra helseminister Bent Høie og Helsedirektoratet gjennom helgen. Fredag kveld fikk vi tilsendt et brev fra Helsedirektoratet der vi blir bedt om å iverksette en rekke tiltak. Dette er tiltak byrådet allerede vurderte løpende, men som vi mente det var for tidlig å innføre.

Vi ville se effekten av tiltakene vi har satt inn. Og høstferien gjør at mobiliteten og trengselen i Oslo uansett er mindre.

Gjennom helgen har helseministeren gått til det uvanlige steget å true med å overstyre Oslo, dersom vi ikke iverksetter disse tiltakene umiddelbart.

Det forundrer meg. Jeg ser at også KS og ledende fagpersoner innen jussen reagerer på denne framgangsmåten.

Så langt i koronahåndteringen har jeg opplevd at samarbeidet med helseministeren og de nasjonale helsemyndighetene har vært godt.

Vi i Oslo har vist at vi ikke nøler med å iverksette strenge tiltak:

  • Vi stengte skoler og barnehager før regjeringen gjorde det.
  • Vi iverksatte at lokalt skjenkeforbud i Oslo, mens regjeringen kun innskrenket skjenkingen.
  • Vi har klart å holde byen åpen – i motsetning til storbyer over hele verden.

I dag føler jeg på et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstad.

En konflikt mellom Oslo og staten vil svekke folks tillit til politikere, til myndighetene og til den videre håndteringen av koronaviruset.

Det er noe Oslo og hele Norge taper på.

Derfor har byrådet bestemt at vi innfører nye tiltak nå. Både tiltakene vi innførte for en uke siden, og de vi innfører i dag, varer i første omgang til 13. oktober. Så vil vi gjøre en ny vurdering.

Ett av tiltakene jeg sa at vi vurderte på pressekonferansen forrige uke var en begrensing i antallet som kan delta på offentlige arrangementer, fra 200 til 50.

Nå innfører vi en slik begrensning, i første omgang for to uker.

Helsedirektoratet har bedt oss innføre et generelt forbud mot at flere enn 50 deltar på et arrangement på offentlig sted. Det gjør vi ikke.

Vi mener at det ikke er faglig belegg for å innføre et slikt forbud på steder der smittevernet er enkelt å overholde. På utendørs arrangementer, som på fotballstadioner. På kinoer, i Operaen eller i teatersaler.

Vi innfører derimot et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Bryllup, konfirmasjoner, fester, seminarer, konferanser, seminarer og lignende må utsettes eller skaleres ned. Det er et inngripende tiltak, men vi gjør det vi kan for å gjøre det så målrettet som mulig.

Det er åpenbart at smitterisikoen er større på et bryllup enn på en fotballkamp på en stadion med 16 000 seter.

Helsedirektoratet har bedt oss forby at flere enn 5 personer samles i private hjem. Det gjør vi ikke. Vi skal ha en svært høy terskel for å gripe ytterligere inn i folks hjem enn det vi allerede har gjort. Så er jo Bent Høie veldig klar over følgende: mange Oslofolk er nå på hytta. I kommuner der det er lov å samle seg 20 personer i private hjem. Det er ganske mange i denne byen som ikke har hytte og som ikke har råd til å dra på høstferie. Å innføre dette nå mener jeg er et uforholdsmessig inngrep.

I dag innfører vi et påbud om bruk av munnbind på kollektivtransporten. Vi har vurdert et slikt påbud over tid. Vi har gitt en innstendig oppfordring om bruk av munnbind i kollektivtransporten, men vi ser at munnbindbruken fremdeles er for lav. Derfor kommer dette nå som et påbud: Når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Det betyr i realiteten at alle må ha med seg munnbind om bord.

I tillegg innfører vi bruk av munnbind i hjemmetjenesten i Oslo kommune i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Vi innfører nå et påbud om registrering av gjester på serveringssteder. For en uke siden oppfordret vi alle serveringssteder og andre publikumsrettede tilbud å ha et system for registrering. Våre kontroller forrige uke viser at rundt 70 prosent av de kontrollerte serveringstedene har fått på plass et slikt system. Nå innfører vi et påbud om at alle serveringssteder skal ha et slikt system. Vi er opptatt av å sikre at alle stedene kommer om bord i denne ordningen, og vil gi konkrete føringer for å ivareta personvernet.

Vi har intensivert kontrollen av om serveringsstedene følger smittevernreglene. Vi vil også skjerpe sanksjonene for de stedene som ikke følger smittevernreglene.

Helsedirektoratet har bedt oss innføre en stans i innslipp på skjenkesteder kl. 22.00. Det gjør vi ikke.

I Oslo, som i resten av landet, må skjenkingen opphøre ved midnatt. Jeg er redd for at ytterligere innskrenkninger vil føre til mer hjemmefester og mindre oversikt. Gjennom helga har vi fått meldinger om mye private fester, og større ansamlinger utendørs. Det ønsker vi i størst mulig grad å unngå. På utestedene er det bedre kontroll over smittevernet, og med registrering av gjester blir det mulig å drive god smitteoppsporing.

Helsedirektoratet har anbefalt et forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.

Det har vi ikke innført. Vi mener at det ikke er grunn til et eget forbud mot akkurat denne typen arrangementer. De er underlagt de samme reglene som andre arrangementer i byen. Så eier jo staten de fleste universiteter og høgskoler i Oslo, og kan selvfølgelig gi egne føringer til dem.

Vi ber alle arbeidsgivere som kan om å legge til rette for mest mulig bruk av hjemmekontor. Det har vi jo også gjort før. Den gjeldene koronaforskriften i Oslo kommune pålegger alle arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor så langt det lar seg gjøre.

Men det er nok mange arbeidsplasser som har startet med mer fysisk tilstedeværelse etter sommeren. Både Helsedirektoratet og Oslo kommune er klare i våre anbefalinger: flest mulig bør jobbe hjemmefra. Plassen på kollektivtransporten og på veiene må reserveres til dem som må komme på jobb.

Her forventer jeg at Nicolai Astrup, som ansvarlig for arbeidsgiverrollen i regjeringen, også gir en veldig tydelig oppfordring om hjemmekontor i statlige virksomheter. At NHO, Virke, Spekter og andre arbeidsgiverorganisasjoner er tydelige overfor sine medlemmer.

Folk bør jobbe hjemmefra så mye som mulig for å gi plass i kollektivtransporten. Men, arbeidsplassene er også en kilde til smitte. Rundt 8 prosent av smitten i Oslo kan nå spores til arbeidsplasser. Jo færre av oss som nå samles på arbeidsplassene, jo bedre.

Som jeg har sagt ved mange anledninger: samarbeidet mellom nasjonale og lokale myndigheter har gjennom koronaen vært veldig godt.

Jeg opplever at vi har hatt tett og god dialog. At de nasjonale myndighetene forstår at vi sitter på lokal kunnskap som de ikke har.

I Oslo har vi for eksempel over 200 nasjonaliteter. Det er gjort et enormt arbeid med å treffe alle sammen med god informasjon. På mange ulike språk. I de kanalene folk bruker. Ved å bruke lokalkunnskap og ressurspersoner i mange ulike miljøer. Jeg håper de nasjonale helsemyndighetene vil fortsette å ha tiltro til at vi kjenner våre innbyggere best.

Vårt mål her i Oslo er veldig tydelig: vi vil ha folk med oss på laget. Med i kampen mot smittespredning.

Ikke bare de neste to ukene. Ikke bare de to neste månedene.

Vi må ha folk med oss helt til dette maraton-løpet er over. Helt til store deler av befolkningen er vaksinert. Helt til vi faktisk kan si at krisa er over.

Vi må forberede oss på en annerledes og trygg Halloween. På en annerledes og trygg julebordsesong og julefeiring. Vi må mentalt og økonomisk innstille oss på at dette kommer til å vare.

Arbeidsplasser, næringsliv og kultursektoren er hardt rammet av pandemien. Inngripende tiltak må innføres med stor varsomhet.

Som dere forstår: de siste dagene har jeg og Bent Høie vært en smule uenige om noen av tiltakene. Men, dette er ikke et spørsmål om hvem som skal bestemme. Om prestisje eller maktkamp. Dette handler om folks liv, om arbeidsplasser. Vi har ennå langt igjen på denne marsjen, og vi må ha med oss så mange som mulig hele veien.

Da tror jeg det er lite hensiktsmessig med konflikt og uenighet mellom oss som bestemmer disse tiltakene på kommunalt og statlig nivå. Vi kommer mye lenger med dialog og gjensidig tillitt. I det store og det hele mener jeg at nå har funnet en balanse: vi demper smittetrykket i samfunnet uten å ha alt for inngripende tiltak. Tiltakene er tidsavgrenset og de er målrettede.

Oslo har stått støtt i håndteringen av pandemien siden begynnelsen av mars. Vi er forberedt på at vi skal stå i dette i lang tid videre.

Vi er forberedt på å innføre enda tøffere tiltak om situasjonen krever det. Samtidig må vi klare å håndtere en situasjon der tiltakstrøttheten øker blant folk.

Den eneste måten vi kan lykkes på er ved samarbeid og felles forståelse. Jeg har stor tiltro til at befolkningen i Oslo, som har vært veldig flinke, er klare til å stå dette løpet helt ut.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)