Skjemaer og maler for behandlere

Her finner tannleger, tannpleiere, leger og andre behandlere skjemaer i forbindelse med tannbehandling og refusjon.

Pasienter i alderen 21–24 år

Unge voksne i aldersgruppen 21–24 år har fra 1. april rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 25 prosent av departementets fastsatte takster for tannbehandling. De ulike fylkeskommunene organiserer tilbudet ulikt. For pasienten i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune gjelder følgene ordning dersom de oppsøker privat tannlege eller tannpleier lokalisert i Oslo kommune.

For 21- til 24-åringer som har rett til tannbehandling med stønad fra folketrygden, er det behandleren som fremsetter kravet om refusjon fra folketrygden til Helfo. Det gis 75 prosent reduksjon på egenbetalingen etter at trygderefusjonen er trukket fra.

For tannhelsetjenester som omfattes av frikort for helsetjenester, vil 21- til 24-åringer få godskrevet 25 prosent av godkjent egenandel.

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandlingen skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Fylkeskommunalstandard i Oslo kommune er at kariesfrie pasienter innkalles med recall intervall på 24 måneder.

Egenandelen skal pasienten betale direkte til behandleren. Tannlegen eller tannpleieren sender refusjonskrav for resterende behandlingskostnad til den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo kommune.

Send skjema for refusjon til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 Oslo

For å få utbetalt refusjon for tannbehandling fra Oslo kommune må du melde inn kontonummeret til firmaet ditt på nettsiden til Oslo kommune. Det gjør du her:

Meld inn kontonummer for utbetalinger fra Oslo kommune (logg inn)

Hos Oslotann finner du mer informasjon om ordningen

Kosmetisk/estetisk tannbehandling uten odontologisk indikasjon må pasienten selv betale fullt for.

Større kostnadsdrivende behandling (eksempelvis implantatbehandling) må pasienten søke om på forhånd. Søknaden sendes til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO

Pasienter i alderen 25–26 år

Fra 1. april 2023 får ikke de som fyller 25 eller 26 år dette kalenderåret rabaterte tannhelsetjenester lenger.

Pasienter som har fått behandling før 1. april 2023

De som allerede har fått behandling frem til 1. april 2023 (aldersgruppen 23-26 år)

Den nye stønadsordningen har ikke tilbakevirkende kraft. De som allerede har fått tannbehandling i 2023 hos en privat tannlege eller tannpleier, betalt full pris og er 23 til 26 år, kan søke refusjon for inntil 50 prosent av kostnadene av fylkeskommunal takst. Det må legges ved kvittering for behandlingen.

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune. Hvis personen er folkeregistrert i en annen kommune har han/hun også rettigheter der. Personen får ikke dekket utgifter til kosmetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner.

Psykisk utviklingshemming

Tannhelsetjenesten ber om bekreftelse fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten på diagnosen psykisk utviklingshemming.

Mal for bekreftelse fra lege/spesialisthelsetjenesten (PDF)

Rusmiddelavhengige under LAR

Tilbudsskjema med attest fra kommunen/bydelen eller vedtaksmyndighet må sendes til tannklinikken.

Last ned tilbudsskjema med attest (PDF)