Informasjon ved dødsfall

På denne siden finner du veiledning om noen nær deg dør.

Vanlige spørsmål om gravferd og praktiske forhold rundt et dødsfall (helsenorge.no)

Begjæring om gravlegging eller kremasjon

Begjæring om gravlegging eller kremasjon (PDF)
Begjæring om gravlegging eller kremasjon (Word)

Når skjer en kremasjon eller en gravlegging?

 • Kremasjon eller gravlegging av kiste, må finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet.
 • Ved kremasjon skal gravlegging av urnen finne sted innen 6 måneder etter dødsfallet.
 • Gravplassmyndigheten i kommunen fastsetter tidspunkt for kremasjon eller gravlegging etter ønske fra den som er ansvarlig for gravferden.

Hvem har ansvaret for gravferden?

 • Først må det avklares om den avdøde skriftlig har erklært hvem som skal sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert, og den avdøde må ha fylt 18 år.
 • Dersom det ikke foreligger erklæring fra avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle/ ekteskapsliknende samboerskap, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i de to punktene over. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Ansvarlig for gravferden

Gravplassloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden.
Denne personen tar en rekke avgjørelser i forbindelse med gravferden:

 • Avgjørelse om kremasjon eller kistegravlegging
  Den ansvarlige bestemmer om den avdøde skal kremeres eller begraves i en kiste.
 • Valg av seremoni og seremonisted
  Den ansvarlige bestemmer hvilken type seremoni som skal gjennomføres for den avdøde, samt hvor seremonien skal finne sted.
 • ​​​​​​​Valg av gravsted
  Den ansvarlige bestemmer hvor den avdøde skal gravlegges.

Den som er ansvarlig for gravferden vil ofte legge vekt på avdødes ønsker, men det er ingen lovmessig plikt til dette.

Ansvarlig for graven

Ansvarlig for gravferden vil normalt være ansvarlig for graven etter gravlegging, ved en ny grav. Dette ansvaret kan ivaretas av andre dersom det er ønskelig.

Den som er ansvarlig for graven bestemmer

 • Hvem som kan gravlegges i graven
 • Valg av gravminne
 • Beplanting
 • Bestiller eventuelt stell av graven
 • Økonomisk ansvar og tilsynsplikt for gravminne og plantebedet.
  Det vil si at gravminnet på en grav er festers eiendom og ansvar. Det betyr at fester er ansvarlig for at det ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen.

Gravplassetatens ansvar

- Ansvar for å tildele grav
- Godkjenne gravminne
- Sørge for at gravlegging skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk

Gravplassbetjeningen skal være tilstede ved gravleggingen.

Støtte ved gravferd og båretransport

NAV kan gi støtte ved gravferd eller transport av båre dersom avdøde var medlem av folketrygden.

Hvis ingen sørger for gravferden

Hvis ingen sørger for gravferden, er avdødes bostedskommune ansvarlig for gravferden. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet. Å sørge for gravferden innebærer at kommunen avgjør alle spørsmål vedrørende dette, som for eksempel hvor avdøde skal gravlegges.

Regler for gravferdstjenester

Kostnadene ved en gravferd kan variere. Dersom du ønsker å benytte et begravelsesbyrå, skal byrået tilby sine priser uoppfordret ved første gangs henvendelse eller konsultasjon. Virkes standard for god gravferdsskikk beskriver hva bransjen selv mener er god drift og hvordan gravferdstjenester bør tilbys til de etterlatte.

Regler og lovverk

Relevante lovbestemmelser