FACT Vest

FACT er tverrfaglige team som kan etablere en stabil og sterk relasjon til brukerne over tid.

Du må ha henvisning fra lege

For å bli med i FACT må du ha henvisning fra lege. Innbyggere kan ikke kontakte oss direkte.

FACT

Personer over 18 med en alvorlig psykisk lidelse som psykose, schizofreni og affektive lidelser.

Besøksadresse: Forskningsveien 7, 0383 Oslo

Brosjyre om FACT (PDF).

Eldre-FACT

Målgruppe: Hjemmeboende innbyggere over 65 år med alvorlig psykisk lidelse som psykoselidelser og bipolar lidelse.

Besøksadresse: Teamet er tverrfaglig sammensatt med blant annet psykiater, sykepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut. Bydel Frogners representant i teamet er spesialsykepleier og har arbeidssted i Bydelens hus.

Aktuelle personer trenger henvisning fra lege som sendes til: Diakonhjemmet sykehus, Alderspsykiatrisk avdeling, Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo

Rus-FACT

Målgruppe: Innbyggere over 18 år med alvorlige ruslidelser

FACT Vest

FACT VEST er samlebetegnelsen for de 4 FACT-teamene i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Partene i prosjektet er bydelene og Velferdsetaten i tillegg til alderspsykiatriske avdeling Steinerud og psykiatriske avdeling Vinderen under Diakonhjemmet sykehus.

Flexible Assertive Community Treatment-team (FACT) er et behandlingstilbud til mennesker som ikke har behandlingsmessig nytte av de etablerte ordinære tilbudene i henholdsvis bydel og/eller spesialisthelsetjenesten.

FACT er en modell som tilbyr behandling for personer med alvorlig psykiske lidelser som er i behov av langvarige og koordinerte tjenester. FACT teamet retter seg mot mennesker med psykiske helse og/eller rusutfordringer, med alvorlig svikt i sosial fungering som har behov for langvarige, helhetlige, integrerte og samtidige tjenester.