BYMIF -tilbud til ungdom med minoritetsbakgrunn

Gruppefosterhjem, kveldstilbud og bokollektiv for ungdom mellom 12-25 med minoritetsbakgrunn og kort botid i Oslo, traumebelastninger og/eller mangelfull skolegang.

Hvordan bruke tilbudet?

BYMIF står for byomfattende senter for enslige mindreårige flytninger, men tilbudet er utvidet til å også omfatte andre ungdommer med minoritetsbakgrunn og kort botid i Norge. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvem vi kan hjelpe. Vi kan drøfte saken anonymt. Hvis vi tror vi kan hjelpe sender barneverntjenesten en søknad til seksjon for inntak i Barne- og familieetaten. Da kalles barneverntjenesten og BYMIF inn til et formelt avklaringsmøte.

Hva tilbyr vi?

Gruppefosterhjem

Her kan én til tre ungdommer bo sammen med fosterforeldre. Vi rekrutterer vanligvis fosterforeldre med innvandrerbakgrunn og/eller erfaring med flukt.

Vi fokuserer på skolemestring og hvordan skolen kan være en hjelp i hverdagen. Oppfølging av skolegangen gjøres på flere plan, av fosterhjemmet, av ansatte på Kveldstilbudet/BYMIF og i jevnlig kontakt med skole og familie. Vi kan ta en koordinatorrolle i arbeidet med de ulike instansene.

Fosterhjemmet følges opp av fagkonsulenter som tar seg av koordinering av tjenester rundt ungdommene, veiledning og støtte av fosterforeldre og som forsterker oppfølgingen av ungdommene.

Fosterhjemmene ligger i Bydel Alna, på Lindeberg i et lavhusområde. Hver av dem er store leiligheter med inntil fem soverom.

Våre fosterhjem tar imot ungdom plassert etter § 3-2, og § 5-1.

Kveldstilbud

Kveldstilbudet ved BYMIF er en forsterkning av våre botiltak. Ungdommer som bor i andre tiltak, eller på egen hånd, kan også benytte tilbudet, etter avtale mellom BYMIF og barneverntjenesten.

Kveldstilbudet har åpent 3 kvelder i uken og her jobber ansatte med både sosialfaglig, pedagogisk og flerspråklig kompetanse. Vi har fokus på oppfølging av skole, fritidsaktiviteter, kvalifisering og mestring. Vi tilbyr individuell oppfølging av hver enkelt ungdom, i samarbeid med barneverntjenesten, skolen, omsorgspersoner og øvrige nettverk.

Vi tilbyr ukentlige aktiviteter med veiledning og støtte gjennom sommerferien. Vi har også kortere og lengre turer med overnattinger. Vi er opptatt av å sørge for mestring på flere arenaer, og ønsker å introdusere nye fritidsaktiviteter.

Gjennom aktivitet og sosialt fellesskap blir Kveldstilbudet for flere av ungdommene et sted hvor de treffer venner. For mange blir BYMIF og kveldstilbudet en stabiliserende faktor i overgangen til et selvstendig liv. Vår styrke er at vi har kontinuitet og tid til ungdommene, og vi kan dermed bygge relasjoner og være i stand til å fange opp behov hos den enkelte

Bokollektiv

Bokollektivet er et botiltak for ungdom som har kommet til Norge som enslige mindreårige flyktninger, eller for andre ungdom med kort botid i Norge, i aldersgruppen 17 – 20 år. Det er et botilbud med formål om oppfølging i prosessen mot en mer selvstendig bosituasjon, som egen hybel, studenthybel eller Ungbo, med oppfølging fra en fagkonsulent.

Målet med bokollektiv er at ungdommen trener på å bo mest mulig selvstendig, der de får erfaring med å mestre daglige praktiske gjøremål. Ungdommene skal oppleve at de bor alene, men at det likevel er noen som hjelper dem ved behov. Bokollektivet har plass til fire ungdommer.

Den aktuelle søkeren må ha begynt å utvikle ferdigheter som er nødvendige i en selvstendig bosituasjon, men trenger oppfølging i en overgangsfase. Forutsetningen for å bo i bokollektivet er at ungdommene selv ønsker å være aktive i egen læring mot økt selvstendighet. Dette betyr blant annet deltakelse på husmøter, å følge opp egen skolegang og eventuell deltidsjobb, samt ta ansvar for felles renhold.

Det gis støtte og oppfølging etter den enkeltes ungdoms behov i forhold til skole, økonomi, helse og fritid. Ungdommene i bokollektivet blir oppmuntret til å trene sosiale ferdigheter og være selvstendige. Det holdes månedlige husmøter, og ukentlige besøk i leiligheten av ansatte fra BYMIF. Det er jevnlig kontakt og møter mellom Barneverntjenesten og eventuelt andre involverte instanser.

Beboerne i bokollektivet betaler ikke husleie, strøm eller varmtvann, men må dekke alle andre daglige utgifter. Livsopphold og eventuell støtte til etablering til den enkelte, må dekkes av barneverntjenesten.

Hvem er vi?

BYMIF består av leder med mastergrad i barnevernsfaglig arbeid og fem fagkonsulenter, hvorav fire er fulltidsansatte. Alle fagkonsulentene har minimum sosialfaglig eller pedagogisk bachelor, og to har i tillegg 60 stp. relevant videreutdanning. Vi har også to konsulenter som er knyttet til Kveldstilbudet hvorav den ene er lærer og den andre har høyere utdanning innen realfag. Alle ansatte har bred kompetanse og lang erfaring i arbeid med ungdom/familier med ulik minoritetsbakgrunn.

De ansatte mottar gruppeveiledning hver 6.uke fra ekstern veileder i tillegg til individuell saksdrøfting med avdelingsleder. Alle fosterforeldrene mottar kontinuerlig prosessveiledning enkeltvis og en mer saks- og temarettet gruppeveiledning internt. De får også jevnlig tilbud om eksterne kurs i traumebevisst omsorg og andre relevante temaer.

BYMIF Kveldstilbudet

Fra Vietnam til Ukraina: BYMIF igjennom 40 år.

Se videoen om BYMIFs historie, fortalt av en av våre medarbeidere gjennom 40 år.

Kontakt ledelsen

Avdelingsleder
Hanneke Ørne Bruce
Telefon

Kontakt

Besøksadresse:
Dronning Margretes vei 11, inngang 5
0663 OSLO

Åpningstid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag