Visterflo ungdomstiltak

Visterflo ungdomstiltak er en behandlingsinstitusjon med to plasser for ungdom i alderen 14 til og med 18 år med utfordrende atferd.

Kontaktinformasjon

Inntak Vakttelefon (08:00 - 15:30): 480 16 883

Visterflo ungdomstiltak avdelingstelefon: 480 16 809

Målgruppe

Ungdom i alderen 14 til og med 18 år. Målet er at ungdommen skal redusere negativ utvikling av atferdsvansker og kriminelle handlinger. I samarbeid med bydelen og andre instanser har vi fokus på endring og utvikling hos ungdommene som bor hos oss. På Visterflo ungdomstiltak ønsker vi å skape positiv endring i ungdommens utviklings- og atferdsmønster.
Vi har i utgangspunktet plasseringer inntil ett år. Institusjonen er også godkjent for forlengelse til 20 år, dersom ungdommen bor ved institusjonen før fylte 18 år.

Ungdomstiltaket er godkjent etter barnevernsloven §§ 4-4, 6-1, 6-2

Hva gjør vi?

Vi tilbyr et behandlingstilbud tilpasset den enkelte hvor målet er å redusere negativ utvikling av atferdsvansker og kriminelle handlinger. Gjennom tilrettelagt metodisk miljøarbeid, og tett samarbeid med Barne- og familieetatens psykolog ressursteam, barneverntjenesten og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), skal ungdommen gjennom målrettet behandling og tilpassede omsorgsrammer gis mulighet for vekst og utvikling etter sine forutsetninger.

Det miljøterapeutiske arbeidet utføres med en traumesensitiv tilnærming. Det gir ungdommene tilstrekkelig støtte og utfordringer i hverdagen, slik at de kan utvikle seg i pakt med sine forutsetninger. Et annet mål er å sette ungdommen i stand til å takle livet utenfor institusjonen.

  • Vi ønsker å skape en forståelse for hvordan sosialt nettverk påvirker ungdommenes egen adferd, slik at de kan se seg selv som en del av et systemet som må endres
  • Vi jobber mye med forberedelser til overganger og sårbare situasjoner
  • Vi jobber for at målene som er satt sammen med ungdommen skal nås
  • Vi ønsker å gi et tilpasset skoletilbud, eller tilbud om arbeid

Hvordan gjør vi det?

Skjematisk oppstilling av hvordan institusjonsoppholdet forløper.

Behandlingsarbeidet er organisert i fagteam rundt ungdommen. Teamet etableres umiddelbart etter ungdommens innflytting på institusjonen, og har som mål å utforme ungdommens handlingsplan. Teamet består av avdelingsleder, ass avdelingsleder, psykolog og særkontakter.

Lærer, barnevernstjenesten og andre samarbeidspartnere kan også inviteres inn i gruppen. Oppgaver og ansvar som ligger til fagteam er å kartlegge, vurdere, planlegge og evaluere det arbeidet som skal gjøres og blir gjort.

  • Teamet har samarbeidsmøter med barneverntjenesten hver 4.uke.
  • Sammen med ungdommene ser vi på andre aktiviteter og sosiale nettverk enn det de tidligere har vært en del av, slik at de kan finne mestring og ny tilhørighet.
  • Medbestemmelse og brukermedvirkning er sentralt, slik at barna føler de er inkludert i viktige avgjørelser som angår deres liv.

Oppholdet hos oss

Målet er å redusere negativ utvikling av atferdsvansker og kriminelle handlinger. Tiltakene blir skreddersydd opp mot hver av ungdommene. Vårt fokus er endringsarbeid, hvor det settes inn målrettede tiltak til riktig tid. Vi setter meningsfulle grenser slik at de forstår behovet for en sunn døgnrytme med faste måltider, faste legge- og vekketider og dagtilbud. Dette for å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til ungdommene.

Skole er en viktig sosial læringsarena. Sammen med ungdommene har vi dialog for å utforske hva som kreves for å lykkes i skoleforløpet. Skoletilbudet må være tilpasset ungdommenes ferdigheter slik at de føler seg inkludert. Tilbudet utarbeides i samarbeid med Visterflo ungdomstiltak, skolene og barneverntjenesten.

  • Tiltak for barna er miljøterapi, individuelle støttesamtaler, ferdighetstrening i emosjonell regulering.
  • Vi har et tett samarbeid med involverte instanser som barneverntjenesten, spesialisthelsetjenesten, forebyggende enheter som kriminalomsorg og politi. Vi samarbeider også med fritidsaktiviteter i nærmiljøet.
  • Med tanke på arbeidet med den unges biologiske familie vil også dette arbeide tilrettelegges ut i fra familie- og tilknytningshistorikk.

Hvem er vi?

Våre ansatte er fagutdannet barnevernspedagoger, sosionomer eller sykepleier med videreutdanning. Vi har lang erfaring med målgruppen.

Sammen med ungdommene jobber vi for måloppnåelse i henhold til handlingsplaner og tiltaksplaner.

Hos oss jobber miljøarbeiderne i langturnus. En slik turnus er med på å skape en forutsigbarhet og kontinuitet i hverdagen med færre overganger for våre ungdommer. I tillegg til hvilende nattevakter vil det alltid være to våkne nattevakter på avdelingen.

Hvor er vi?

Visterflo holder til på Greåker i Sarpsborg kommune. Institusjonen består av en romslig enebolig, plassert i et rolig villaområde.

Kontakt

Kontaktperson
Tone Kronlund, fungerende avdelingsleder
Telefon
92 64 04 99
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Olaf Eidsæthersvei 23
1718 Greåker