Tangen omsorgshjem og spesialiserte fosterhjem

På Tangen tilrettelegger vi for at barna får drive med aktiviteter de liker. Tangen har stor hage med lekeplass, vi disponerer hytte med båt, og det er gode muligheter for aktiviteter i nærmiljøet.

Tangen omsorgshjem

Tangen har til sammen 10 plasser, med fem plasser på spesialisert fosterhjem og fem plasser i institusjonen.

Noen barn fortsetter på sin opprinnelige skole, andre barn bytter skole. Dette avgjøres i samarbeid med skolen, barneverntjenesten, PPT og foresatte. Det ligger både barneskole og en spesialskole i nærheten av Tangen.

Barn som bor på Tangen skal oppleve forutsigbarhet i hverdagen. Vi legger vekt på gode strukturer og rutiner rundt måltider, leggetider, leksetider, aktiviteter, møter og arrangementer. Vi er opptatt av at alle barn som bor på Tangen og i våre spesialiserte fosterhjem blir møtt med varme, forståelse og at de skal oppleve stor grad av medvirkning i hverdagen.

Avdeling for spesialiserte fosterhjem

Vi har to konsulenter som jobber med spesialisert fosterhjem. Familiekonsulentene har bred erfaring fra blant annet institusjonsarbeid, psykiatri, barneverntjeneste og veiledningsarbeid. Vi er tverrfaglig sammensatt, noe som oppleves å være en styrke i vårt praktiske arbeid. De ansatte er psykiatrisk sykepleier med COS-P sertifisering og barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi og nettverksarbeid. I tillegg har vi psykolog tilknyttet avdelingen.

Slik jobber vi med våre spesialiserte fosterhjem

Vi arbeider tilknytningsorientert og traumesensitivt, og barnets/ungdommens tilknytningsmønster og omsorgserfaringer brukes aktivt i tilnærmingen. Alle spesialiserte fosterhjem får opplæring i traumesensitiv omsorg, Cos-P og tilknytningsorientert miljøterapi.

Vi identifiserer hvilke adferdsstrategier barnet/ungdommen har utviklet som følge av tidligere omsorgserfaringer. I samråd med fosterhjemmene arbeides det bevisst med å se bak barnets atferd og tilby barnet/ungdommen gjentatte nye omsorgserfaringer for å lykkes i etablering av tilknytning og bidra til å utvikle barnets nye, indre arbeidsmodeller.

Hvordan er det å være spesialisert fosterhjem?

Spesialiserte fosterhjem får opplæring, kursing og veiledning individuelt og i gruppe med andre spesialiserte fosterhjem. De individuelle behovene til barnet/ungdommen og hjemmet vil variere, og familieavdelingen tilbyr for eksempel familiesamtaler, arbeid med biologisk familie, samarbeid med barne- og ungdomspsykiatri og lignende. Vi er opptatt av å finne fleksible løsninger tilpasset den enkeltes behov. Avdelingen er kjent for å ha et tett samarbeid med skole, BUP og andre relevante samarbeidspartnere.

Alle Tangens spesialiserte fosterhjem har tilbud om inntil 35 fridager per år. Der det er hensiktsmessig kan samvær med biologisk familie samkjøres med fosterhjemmets fridager.

Vår avdeling har døgnkontinuerlig vakttelefon.

Ønsker du å bli spesialisert fosterhjem? Ta kontakt med oss!

Video fra Tangen barneinstitusjon

Kontakt

Kontaktperson
Karl Magnus Jansson Schlytter
Telefon
40 03 13 35
E-post
tangen@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130
Besøksadresse:
Leangbukta 3
1392 Vettre