Ringen akuttinstitusjon

Institusjonen er et heldøgnstilbud som tar imot akuttplasseringer av ungdommer i aldersgruppen 13–18 år.

Vi tar vare på barn og unge som er i en krevende situasjon. På Ringen akuttinstitusjon får barn og unge tilbud om et kortvarig miljøterapeutisk opphold, trygghet og omsorg. Tilbudet bygger på kunnskap om ungdommens problematikk og særlige behov for ivaretakelse. Vi gir støttende tiltak på kort sikt, samtidig som vi legger en plan for videre tiltak.

Kontakt

Kontaktperson
Rolf Krokene
Telefon
96 94 59 15
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
PB 6726 St Olavsplass
0165 Oslo
Besøksadresse:
Biermanns gate 4
0473 Oslo