Østmarka ungdomstiltak

Østmarka ungdomstiltak og kompetansesenter er en behandlingsinstitusjon for barn og unge i alderen 12 til og med 15 år. Institusjonen har tre plasser.

Hvem er vi til for?

Barn og unge mellom 12 til og med 15 år med utfordrende atferd. På Østmarka ønsker vi å skape positiv endring i barnets utviklings- og adferdsmønster. I samarbeid med bydelen og andre instanser har vi fokus på endring og utvikling hos barna som bor hos oss. Målet vårt er at barna skal redusere negativ utvikling av atferdsvansker og kriminelle handlinger.

Østmarka er godkjent etter barnevernsloven §§ 4-4, 6-1, 6-2

Hva gjør vi?

Vi tilbyr helhetlige tjenester til barna og deres familier. For å oppnå endring jobber vi med de systemer, og på de arenaer barna er en del av.

Vi ønsker å skape en forståelse for hvordan sosialt nettverk påvirker barnas egen adferd, slik at de kan se seg selv som en del av et systemet som må endres.

Familie- og nettverksarbeid er sentralt i behandlingen. Vi har tett samarbeid med familien og tilbyr veiledning i håndtering av ulike situasjoner; også etter endt opphold. Dersom det ikke er til barnets beste å tilbakeføre til hjemmet vil det tilrettelegges for overføring til annen omsorgsbase.

Vi jobber mye med forberedelser til overganger og sårbare situasjoner. Sammen med ungdommene jobber vi for at vi skal nå målet som er satt.

Ungdommene på Østmarka får tilbud om oppfølgning etter endt opphold ved behov. Etter endt opphold er vi tilgjengelige for videre oppfølgning - ikke bare for å trygge ungdommene, men også familiene.

Hvordan gjør vi det?

Illustrasjon viser institusjonsforløpet

Sammen med barna ser vi på andre aktiviteter og sosiale nettverk enn det de tidligere har vært en del av, slik at de kan finne mestring og ny tilhørighet.

Medbestemmelse og brukermedvirkning er sentralt, slik at barna føler de er inkludert i viktige avgjørelser som angår deres liv. Vi bruker anbefalinger fra «Mitt Liv» som en føring i dette arbeidet.

Vi setter meningsfulle grenser slik at de forstår behovet for en sunn døgnstruktur med faste måltider, faste legge- og vekketider og skolegang. Dette for å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til barna.

Skole er en viktig sosial læringsarena. Sammen med barna har vi dialog for å utforske hva som kreves for å lykkes i skoleforløpet. Skoletilbudet må være tilpasset barnas ferdigheter slik at de føler seg inkludert. Tilbudet utarbeides i samarbeid med Østmarka, skolene og barneverntjenesten.

Barna får tilbud om psykologsamtaler som en del av behandlingen.

Tiltak

Tiltakene blir skreddersydd opp mot hver av barna og deres familie. Vårt fokus er endringsarbeid, hvor det settes inn målrettede tiltak til riktig tid. Tiltakene settes inn ovenfor barna, de relasjonene barna har og de systemene barna inngår i.

  • Tiltak for barna er miljøterapi, individuelle støttesamtaler, bruk av sanserom og ferdighetstrening i emosjonell regulering.
  • Tiltak for familien er foreldreveiledning.
  • Vi har også oppfølging, samarbeid og veiledning av skolen.
  • Vi har et tett samarbeid med involverte instanser som barneverntjenesten, spesialisthelsetjenesten, forebyggende enheter som Salto, uteseksjon, kriminalomsorg og politi. Vi samarbeider også med fritidsaktiviteter i nærmiljø.

Hvem er vi?

De fleste av våre ansatte er fagutdannet som barnevernspedagoger, sosionomer eller psykolog. Vi har lang erfaring med målgruppen.

Vi er en mangfoldig gruppe som kan flere språk, kommer fra ulike deler av verden med forskjellige kulturer, bakgrunn og interesser. Dette bruker vi aktivt i vår tilnærminger til barna.

Teamet vårt består av skoleansvarlig, helseansvarlig, aktivitetsansvarlig, familieansvarlig og særkontakt. Sammen med ungdommene jobber vi for måloppnåelse i henhold til handlingsplaner og tiltaksplaner.

Vi jobber i langturnus, noe som innebærer lengere vakter. En slik turnus er med på å skape en forutsigbarhet og kontinuitet i hverdagen for våre barn. I tillegg til hvilende nattevakter vil det alltid være våkne nattevakter på avdelingen.

Kontakt

Kontaktperson
Cesar Fazil Rahber, avdelingsleder
Telefon
47 69 04 49
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
PB 6726 St Olavsplass
0165 Oslo
Besøksadresse:
Enebakkveien 450A
1290 Oslo