Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet (ideell)

Hiimsmoenkollektivet ligger på Sand i Suldal kommune, og tilbyr 13 plasser for atferd-/rusbehandling for ungdom i alderen 14-20 år.

Hiimsmoenkollektivet er drevet av Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. Stiftelsen har også et mindre bofellesskap med 3 plasser på Sand.

Hvem er målgruppen?

Ungdom med alvorlig eller vedvarende rusbruk, og som har, eller står i fare for å utvikle, avhengighetsproblematikk. De må kunne profitere på behandling i grupper/store fellesskap.

Stiftelsen sitt bofellesskap på Sand, Gata 6, passer til ungdommer som har behov for tettere rammer.

Hva gjør vi?

Hiimsmoenkollektivet skal gi den enkelte ungdommen mulighet til økt menneskelig og sosial kompetanse og økt innsikt i egen situasjon, for at vedkommende selv skal kunne foreta en nødvendig kursendring med sikte på et verdig liv.

En av våre viktigste oppgaver er å motivere til endring. Motivasjon henger ofte sammen med plasseringsvedtaket – ungdommer med en tvangsplassering har som regel lavere motivasjon, fordi de ikke er enige i plasseringen. Dette arbeidet kan være svært tidkrevende, og det er viktig med et helhetlig og langvarig behandlingstilbud.

Hvordan gjør vi det?

Oppholdstiden i Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet vil variere, men et planlagt behandlingsløp varer som regel mellom 1 og 2,5 år.

Alle ungdommene i Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet har sin egne overordnede behandlingsplan som legger føringer for ukentlige mål, evalueringer og progresjonsmålinger. Slik fanger vi opp dersom risiko for at målsettingene for behandlingen ikke nås, og det kan gjøre justering og tiltak underveis.

Vi arbeider metodisk for å sikre gode overganger for ungdommene. Blant annet utarbeider vi planer for overgang og/eller tiltak etter utflytting i samarbeid med kommune/Bufetat og foreldre.

Hvem er vi?

I Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet har vi over 40 års erfaring i å jobbe med unge mennesker med rusutfordringer. Her jobber det blant annet barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, lærere og kokker. De ansatte bor i kollektivet 6 uker av gangen, før de har to uker fri. Dette skaper kontinuitet og forutsigbarhet for ungdommene på institusjonen.

Hvor er vi?

Hiimsmoenkollektivet ligger fem kilometer fra tettstedet Sand i Suldal kommune i Rogaland. Kollektivet ligger på et stort tun med blant annet hovedhus, verksted, festsal, treningsrom og stall.

Gata 6 ligger midt i Sand sentrum.

Kontakt

Kontaktperson
Laila Gjellestad, daglig leder
Telefon
99 26 55 27
Besøksadresse:
Hiimsmoen
4230 Sand