Dilling omsorgshjem

Dilling omsorgshjem er et tilrettelagt, fleksibelt og helhetlig tilbud til barn og unge mellom 10-18 år med komplekse og sammensatte utfordringer.

Dilling omsorgshjem jobber i tett samarbeid med miljøene rundt barnet for å få til endring. Vi vektlegger familie- og nettverkssamarbeid, tverrfaglighet og fokuserer på styrker i barnet og ungdommen i sitt utviklingsarbeid.

Dilling har fem plasser til rådighet.

Institusjonen er godkjent for plassering etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1

Hva gjør vi?

Dilling omsorgshjem arbeider med særlig tilrettelagt metodisk miljøarbeid i tett samarbeid med foresatte, skole, helsepersonell og barneverntjenesten. Barn og ungdom skal gjennom målrettet behandling og tilpassede omsorgsrammer som gir mulighet for vekst og utvikling etter sine forutsetninger.

Det miljøterapeutiske arbeidet utføres med en traumesensitiv tilnærming. Vi gir barna tilstrekkelig støtte og utfordringer i hverdagen, slik at de kan utvikle seg i pakt med sine forutsetninger, og etter beste evne sette den unge i stand til å takle livet utenfor omsorgshjemmet.

Barn og unge gis gode opplevelser med andre, med fokus på tilknytning og relasjoner i arbeidet fra sensitive miljøterapeuter. Vi tilrettelegger for at barnet og ungdommen skal få utforske sin egen identitet, med trygge og tydelige rammer i samarbeid med miljøterapeuter.

Vi jobber for å endre uheldige samspillsstrategier og legge til rette for det enkelte barns utvikling. Et mål med tiltaket er at den unge kan ta imot og nyttiggjøre seg tilbud og tjenester i nærmiljøet og fra helse, skole og andre instanser.

Hvordan gjør vi det?

Vår primæroppgave er å legge til rette for endringsarbeidet for det enkelte barn slik at barnet kan flytte hjem eller til et familiehjem. Omsorgshjemmet tar utgangspunkt i barnets situasjon og behov, og etablerer de rammene som skaper muligheter i det miljøterapeutiske arbeidet.

Omsorgs- og endringsarbeid skjer gjennom en forutsigbar og tilrettelagt hverdag. Vi har en samarbeidende personalgruppe som har innsikt, forståelse og god kunnskap om institusjonens mål og arbeidsoppgaver. En plassering følger en oppsatt plan, hvor utviklingen evalueres og tiltakene justeres hver 8. uke i behandlingsmøte.

Hvem er vi?

Vi har høy kompetanse om barn med omfattende relasjons- og samspillforstyrrelser.
Vi har lang erfaring med endringsarbeid i samarbeid med ungdommen, deres familie og nettverk.

I tillegg til avdelingsleder og en assisterende avdelingsleder har institusjonen 10 fulltidsansatte, fagutdannede miljøterapeuter, 2 helgeansatte og 6 våkne nattevakter. Vårt team i Barne- og familieetaten i Oslo kommune består av psykologspesialister, familieterapeuter, miljøterapeuter, barnevernspedagoger, vernepleiere, ergoterapeuter, sykepleiere og spesialpedagoger.

Vår bemanningsnorm er to miljøterapeuter på dag, 4 på kveld og to på natt. Arbeidet organiseres med særkontakter, helse- og skole-, kartleggings- og familieansvarlig.

Hvor er vi?

Dilling omsorgshjem holder til i en stor enebolig ved Årefjorden, rett syd for Moss.

Video Dilling omsorgshjem

Kontakt

Kontaktperson
Odd Ragnar Skovborg-Johannssen, avdelingsleder
Telefon
40 03 28 63
Postadresse:
PB 6726 St. Olavsplass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Østre Årefjordvei 106
1570 Dilling