Bernhard L. Mathisens ungdomshjem

Vi har et tjenestetilbud som tilrettelegger for fleksibelt og helhetlig tilbud, hvor tverrfaglig arbeid og gode overganger er fokusområder. Vi holder til i et stort hus med hage.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr individuell tilrettelagt miljøterapi til ungdom med omfattende omsorgsbehov. Våre ansatte har bred erfaring og jobber med de unges relasjonskompetanse, utvikling av egen identitet, nettverk og hjelp til deltakelse på øvrige arenaer i samfunnet. I tillegg tilbyr vi individuelt tilpasset ettervern. Vi driver også bistand inn i og veiledning av familiehjem.

Døgnenheten har fem plasser. Vi har plass til ettervern av inntil fire ungdommer.

Institusjonen er godkjent for plassering etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1

Målgruppe

Vi skal gi et individuelt tilpasset miljøterapeutisk tilbud for barn og unge i alderen 12-18 (23) år, som har omfattende omsorgs- og behandlingsbehov. Ungdommene i målgruppen har opplevd belastninger av alvorlig art i sin oppveksthistorie og i sin tilknytning til sine omsorgsgivere.

  • Foreldrestøttende tiltak med og uten barnets samtykke
  • Midlertidig vedtak i akuttinstitusjon
  • Vedtak om å overta omsorgen for et barn
  • Ettervern

Hva gjør vi?

Personalet tilrettelegger for at ungdommene kan få en meningsfull og trygg hverdag gjennom

  • Sensitiv samregulering som bidrar til å utvikle ungdommens relasjonskompetanse
  • Individuelt tilpassede utviklingsstøttende tiltak ved gode overganger og dialog med barnets øvrige arenaer og nettverk
  • Tilrettelegge for å oppleve mestring og fravær av negativt stress
  • Skape rom og frihet til at ungdommen kan utforske sin egen identitet i trygge, forutsigbare og tydelige rammer

Hvem er vi?

Vårt team på Bernhard L. Mathisens ungdomshjem består av 24 faste ansatte, ca. 10 erfarne ekstravakter og psykolog fra ressursteamet. Våre ansatte har bred erfaring og jobber med de unges relasjonskompetanse, utvikling av egen identitet, nettverk og hjelp til deltakelse på øvrige arenaer i samfunnet. Vi har høy kunnskap om hvordan utvikle relasjonskompetanse, samspillskompetanse og emosjonsregulering.

Personalgruppen har bred kompetanse og erfaring fra familiearbeid/terapi, psykisk helse, rus, veiledning, arbeid med minoritetsbarn/familier, fritidsklubb, skole, oppsøkende arbeid og barneverntjenesten.

Transport

Det er 5-10 minutters gange til Grorud senter med god tilgang til offentlig kommunikasjon, tre ungdomsskoler og turområder.

Kontakt

Inntak vakttelefon: 400 22 436

Kontaktperson
Aina Bekkelund, avdelingsleder
Telefon
40 02 24 36
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Dagmarbakken 1
0962 Oslo