Beredskapshjemavdelingen

Vi tar imot barn og unge i alderen 0-18 år for akutt- og korttidsopphold. Vår hovedoppgave er å hjelpe barn og unge i en akutt krisesituasjon. Vi holder til i et boligområde på Hasle.

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er et akuttiltak hvor barn får muligheten til å få omsorg og ta del i familielivet i et hjem, mens de venter på en ny, fast omsorgsbase. En voksen er frikjøpt på heltid for å følge opp barnet. Gjennom tilrettelagt omsorg får barnet stabilitet, utviklingsstøtte og mulighet for en tryggere hverdag. Barn som bor i beredskapshjem er plassert etter Lov om barneverntjenester eller Lov om adopsjon.

Våre hjem har ulik erfaringsbakgrunn og er i ulike livsfaser. De har alle gjennomgått den samme godkjenningsprosessen og opplæringen som gjør dem særlig egnet til å ivareta barn i krise. Beredskapshjemforeldre får tett oppfølging av avdelingens konsulenter, de deltar også på veiledninger, fagdager og kurs. Våre beredskapshjem ligger inntil en times kjøretid fra Oslo.

Vi kan tilby:

  • Kartlegging og utredning av barnets fungering og utviklingsstatus. Dette gjøres i samarbeid med psykolog og sammenfattes i en rapport.
  • Tilpasset omsorg ut i fra det enkelte barns behov.
  • Beredskapshjemkonsulent som følger opp barnet og hjemmet. Konsulenten holder barneverntjenesten orientert om viktige hendelser og endringer hos barnet.
  • Beredskapshjemkonsulent som er tilgjengelig for faglige drøftinger om barnet i hele perioden.
  • Praktisk oppfølging av dagtilbud, helseavtaler, samvær og andre avtaler.
  • Egen helsestasjon for barn 0-6 år, med helsesykepleier og lege.
  • Hyggelig samværslokaler som kostnadsfritt kan brukes av barneverntjenesten etter avtale.
  • Bistand i forbindelse med søknad om fosterhjem i form av bekrivelser av barnets fungering og behov, samt drøftinger.
  • Å utarbeide forslag til flytteplan når barnet skal videre, og ha ansvaret for gjennomføringen.

Samarbeid og kommunikasjon

For å få til gode, fleksible løsninger er vi avhengige av et godt samarbeid mellom kontaktperson i barneverntjenesten og beredskapshjemkonsulenten. Vi ønsker å gjennomføre et inntaksmøte innen to uker etter innflytting. Deretter avtales jevnlige samarbeidsmøter.

Ved søskenplassering stilles ekstra krav til samarbeidet. Det er nødvendig å finne praktiske løsninger slik at begge barnas behov blir ivaretatt. Søskenplasseringer må organiseres på en slik måte at det er mulig for én person å følge opp avtaler som barnehage, skole, samvær, helse og fritidsaktiviteter.

Barns medvirkning

Beredskapshjemavdelingen legger til rette for barns medvirkning gjennom å hjelpe barnet med å forstå viktig informasjon om saken sin, og ved å videreformidle barnets mening om det som er viktig for dem. Vi har fokus på hvordan barnet utrykker seg både verbalt, gjennom væremåte og fungering.

Skole, barnehage og fritidsaktiviteter

Etter en vurdering av sikkerhet, reisetid og barnets behov, avgjøres det om barnet skal fortsette i etablert barnehage, skole og fritidsaktiviteter. For noen barn kan det være hensiktsmessig at dette overføres til beredskapshjemmets nærmiljø.

Kontaktinformasjon

Beredskapshjemavdelingen: 47 78 49 40
Inntak via vakttelefon på dagtid hverdager: 48 01 68 83
Inntak via barnevernvakten på kveld og helg: 40 42 77 77

Kontakt

Kontaktperson
Elizabeth Elton, avdelingsleder
Telefon
45 61 05 74
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Frydenbergveien 37
0575 Oslo