Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom

Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom gir tilbud til barn og unge som trenger hjelp i en akutt kritisk livssituasjon. Vårt utredningsteam kartlegger risiko- og beskyttelsesfaktorer på alle arenaer for å finne ut hva ungdommen og familien trenger av hjelp.

Kontaktinformasjon

Inntak Vakttelefon (08:00-15:30): 45 87 17 22

Målgruppe

Barn og unge mellom 12-18 år som er i akutt behov for en alternativ omsorgsbase for en periode grunnet sin omsorgsituasjon. Unge med alvorlige atferdsproblem som er involvert i kriminalitet, rus, vold eller på annen måte utsetter seg selv eller andre for fare.

Akuttoppholdet er hjemlet i barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 4-4, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3

Hva gjør vi?

Våre ansatte har lang erfaring i å ta imot barn og unge i krise. Vi har som mål å skape en mer stabil situasjon slik at ungdommen kan klare overgangen tilbake til familie, skole og fritid eller andre tiltak. Akuttoppholdet er ment som et kortvarig omsorgstilbud tilbud ut fra barnets individuelle behov. Utredninger av barn skjer i tett samarbeid med barnet selv, deres nettverk, barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Utredingen tar fire uker.

Hvordan gjør vi det?

Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom har to avdelinger. En avdeling forbeholdt barn plassert etter omsorgsparagrafene. Den andre avdelingen gir mulighet skjerming. Det er høy grad av personaltetthet for å sikre ivaretakelsen og skape rom for endring.

Utredningsteamet hos oss tilbyr bred kartlegging for å finne ut hva ungdommen og familien trenger av hjelp for å endre det som har blitt vanskelig. Her kartlegger vi risiko- og beskyttelsesfaktorer på alle arenaer; skole, familie, venner, interesser, psykisk og fysisk helse. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Nic Waals institutt som er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Tiltak

Vi jobber for at barn og unge skal stabilisere en akutt livssituasjon. Dette gjør vi i samarbeid med ungdommen og barneverntjenesten og andre. Sentralt er å legge en plan akuttoppholdet, med fokus på stabilisering, trygghet og forberede overgang tilbake til omsorgsbasen.

Vi arbeider også opp mot de unges nettverknettverk, bistår i å få advokat, helsehjelp, og legger til rette for kontakt med familie og venner. Det kan gis tilbud om undervisning for barn og unge i grunnskolealder på institusjonen i tett samarbeid med Vestre Aker skole.

Samarbeid med psykisk helsevern og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er viktig i oppholdet og utredningsarbeidet ved Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom. Mange unges psykiske lidelser debuterer i ungdomsårene, og de vil ha krav på oppfølging over tid. Det er derfor viktig å få etablert god kontakt med BUP og hjelpen man får der. BUP vil følge opp ungdommen også etter et opphold ved institusjonen.

Hvem er vi?

Barnevernets akuttinstitusjon består av vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, miljøterapeuter, familieterapeut og psykologspesialist med erfaring og høy kompetanse i arbeidet med barn og unge i kriser. De ansatte har lang erfaring i arbeid med barn som strever med skadelig seksuell atferd, vold og kriminalitet. Våre ansatte har også lang erfaring i å jobbe med barn med psykiske vansker.

Hvor er vi?

Vi holder til i småhusbebyggelse på nedre Tåsen i Oslo. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon, by- og friområder.

Kontakt

Kontaktperson
Turid W. Olsen, avdelingsleder
Telefon
94 00 21 30
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Jutulveien 17
0853 Oslo