Arenafleksibelt behandlingsteam

Arenafleksibelt behandlingsteam (tidligere arenafleksibelt team - Adamstuen, AFT-A) er til for barn og ungdom 5–18 (25) år med aktiv sak i barnevernet og som viser utadretta problematikk som fysisk/verbal aggresjon, vold, rus og kriminalitet.

Hvem kan få dette tilbudet?

Arenafleksibelt behandlingsteam er til for barn og ungdom 5–18 (25) år med aktiv sak i barnevernet og som viser utadretta problematikk som fysisk/verbal aggresjon, vold, rus og kriminalitet. I tillegg kan vi hjelpe i familier der ungdom viser bekymringsfull seksuell atferd.

Andre kommuner bruker tiltaket “MST” eller "MST CAN" i møte med barn, ungdom og familier med lignende utfordringer, mens Oslo kommune har oss i arenafleksibelt behandlingsteam. Vi tilbyr helhetlig kartlegging og hjelp til barn, ungdom og familie ved å gi foreldrestyrkende veiledning, og å koordinere instansene rundt familien.

Vi bruker forskningsbaserte metoder for kartlegging og veiledning.
Kontakt barneverntjenesten i din bydel for å få hjelp fra oss.

Jobber du i barnevernet i bydel og ønsker å komme i kontakt med oss? Kontakt leder Ingrid Grov Mannsverk på 47 79 44 65 eller assisterende leder Lise Wallin på 48 99 81 94.

Hva gjør vi?

Vi jobber i hjem, på skole og i nettverk, og kan være hjelpere også dersom ungdommen i en periode bor utenfor hjemmet.

Hvordan jobber vi?

Hver familie får en fast terapeut og medhjelper som skal bli kjent med dem. I starten kartlegger vi hva familien strever med, ønsker hjelp til å løse, og er motiverte for. Deretter gir vi tilpasset veiledning og hjelp. Terapeuten er opptatt av å forstå relasjonene i familien og å vite hva barnet/ungdommen trenger fra foreldre og andre voksne i hverdagen.

Arenafleksibelt behandlingsteam hjelper familier med å finne løsninger med nettverk og offentlige instanser for at barnet/ungdommen skal få en bedre og meningsfull hverdag og fritid. Dette innebærer at terapeuten samarbeider med instanser som familien og ungdommen er i kontakt med, som skole, BUP, politi osv.

Veiledning til de voksne vil handle om å løse spesifikke utfordringer i hverdagen gjennom å forstå og møte ungdommen, for å skape en bedre familiedynamikk for foreldre, barnet/ungdom og eventuelt søsken. Terapeuten søker å være veileder for både foreldre, ungdom og instansene rundt, og vil skreddersy oppfølgingen etter familiens behov.

Arenafleksibelt behandlingsteam er en familiebasert behandling som er tilgjengelige og fleksible: Vi jobber også utenfor ordinær arbeidstid for at familien og ungdommen skal få best utbytte av tilbudet. Vi har også en døgnåpen vakttelefon alle dager i året som alle kan ringe.

Vi tilbyr:

 • Fleksible og tilgjengelige terapeuter.
 • Skreddersøm av hjelp og veiledning til dere.
 • Bred og forskningsbasert kartlegging av deres families og barnets/ungdommens behov.
 • Individuelle samtaler og familiesamtaler.
 • Foreldreveiledning.
 • Tett samarbeid med skole, politi, BUP eller andre relevante instanser.
 • Plasser i våre foreldreveiledningsgrupper der alle barn/ungdommer og familier har lignende vansker som deres.
 • At søsken kan delta i søskengruppe.

Hva skal hjelpen fra arenafleksibelt behandlingsteam bidra med?

 • Færre og bedre løste konflikter i familien
 • At foreldre bruker eget nettverk for hjelp og støtte
 • At foreldre mestrer skole-hjem-samarbeid
 • At ungdom opplever økt mestring i og motivasjon for dagtilbud
 • Flere venner/sterkere vennskap (positive relasjoner)
 • Nedgang i symptomer og større tilfredshet med livet
 • Færre kriminelle handlinger
 • Endringer og løsninger som vedvarer etter endt tiltak

En skreddersydd behandlingspakke

Varighet: Vår anbefaling er 12 måneder.

Vi tilbyr familiebasert behandling med hensikt å bedre barnets/ungdommens og familiens funksjon og ferdigheter. Familien skal istandsettes til å bruke eget nettverk og andre instanser.

Vi jobber multisystemisk og arenafleksibelt med barnet, ungdommen, familie og instansene rundt. Vi veileder skole, politi, nærmiljø, Konfliktrådet, samarbeider med spesialisthelsetjeneste, osv. Vi tar en koordinerende rolle for å støtte instansenes samarbeid.

Vi samarbeider med og veileder gjerne andre (f.eks. lærere, miljøterapeut) som kan følge opp ungdom/familie videre i hverdagen.

Hvem er vi?

Vi er psykologer, psykologspesialister, familieterapeuter og barnevernspedagoger.

Dokumenter

Brosjyre til bydel (bestiller)

Brosjyre til familie

Kontakt

Kontaktperson
Ingrid Grov Mannsverk, leder
Telefon
47 79 44 65
Postadresse:
PB 6726 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 3
0160 Oslo