Aline og Frydenberg familieavdeling

Aline og Frydenberg familieavdeling er et senter for foreldre og barn. Vi utreder barns omsorgsbehov og foreldrenes mulighet til å gi barna denne omsorgen. Når det er til barnets beste, og avdelingen har kapasitet, kan avdelingen tilby opphold med vekt på veiledning.

Målgruppe

Familieavdelingen utreder familier med barn i alderen 0-12 år. Vi tar imot gravide den siste tiden før fødsel slik at de får tid til å finne seg til rette på avdelingen. Det er til sammen plass til åtte familier på avdelingen. Det søkes om plass via Barne- og familieetaten, seksjon for inntak. Familier med barn mellom 0-2 år prioriteres for plass når det er mange søkere til avdelingen.

Opphold ved familieavdelingen er hjemlet barnevernsloven §§ 2-3, 3-1, 3-4

Hva gjør vi?

Vi gjennomfører en tverrfaglig utredning av barn og familier på oppdrag fra barneverntjenesten. Utredningen gjennomføres i samarbeid med, og med respekt for familiene. Et opphold hos oss varer i 3 måneder.

Hvordan gjør vi det?

Hos oss bor familiene i egne leiligheter/boenheter hvor de har rett til et privatliv. Under et opphold lages det en plan som viser klart når familien blir utredet og når utredingsaktivitetene skjer. Dersom vi har behov for å komme inn til familiene utenom avtale, vil vi banke på. Det er foreldrene som har ansvaret for barna i perioden de bor på familieavdelingen.

Vi arbeider for å få tak i barnas og foreldrenes egne fortellinger om og opplevelse av situasjonen i hjemmet, uavhengig av hvilken kultur de kommer fra. Vi vurderer det som særlig viktig å ha en nysgjerrig og aktivt utforskende holdning i arbeidet med barna og foreldrene for å få tak i deres oppfatninger av egen handlemåte/kultur.

Aline og Frydenberg familieavdeling tilbyr en bred utredning der vi bruker ulike faglige metoder og tilnærminger. Arbeidet er basert på tverrfaglig samarbeid mellom helse- og sosialfaglig personell som jobber i team rundt hvert enkelt barn og deres familie. Hovedmetodene i arbeidet er observasjoner av foreldre og barn sammen, samtaler, psykologundersøkelser og veiledning. Familiene blir ukentlig informert om hva utredningsteamene har sett og hva de arbeider med. Foreldrene har mulighet til å lese døgnrapporter og komme med innspill og kommentarer.

  • Vi blir kjent med barnet og foreldrene gjennom samtaler og annen samhandling
  • Vi observerer barnet og samspillet mellom barnet og foreldrene
  • Vi gjennomfører psykologiske tester
  • Under oppholdet veileder vi foreldrene og utreder hvordan foreldrene tar imot og bruker veiledningen
  • Resurshelsestasjonen følger opp barnas helse

Hvem er vi?

Aline og Frydenberg familieavdeling har fire utredningsteam. Hvert team består av en teamleder, en psykolog og to miljøterapeuter. Avdelingen er bemannet hele døgnet alle dager i uken. Teamlederne, miljøterapeutene, helgevaktene, nattevaktene og ekstravaktene er stort sett alle utdannet barnevernspedagoger eller sosionomer. Mange har videreutdanningen i barns utvikling, barns psykiske helse, barns omsorgsbehov, samt i ulike metoder for kartlegging og veiledning. Mange har erfaring eller sertifisering i ulike evidensbaserte metoder. Vi har egen ressurshelsestasjon med lege og helsesykepleier.

Aline og Frydenberg familieavdeling har omfattende kunnskap og erfaring knyttet til arbeid med familier med spe- og småbarn. Vi har særlig kunnskap og kompetanse i arbeid med barn som er utsatt for rus i svangerskapet, voldsproblematikk og med familier der det er psykiske helse utfordringer.

Aline og Frydenberg psykologtjeneste

Psykologtjenesten holder til i det gamle hovedhuset på Aline og Frydenberg barnevernsenter og består av 9 psykologer med en psykologspesialist som faglig leder. Psykologene deltar i utrednings- og endringsarbeid ved familieavdelingen, beredskapshjemavdelingen og i forhold til barn som hasteflyttes til institusjon. Målgruppen er barn 0-12 år og deres omsorgspersoner.

Psykologene utreder både barn, foreldre, samspill og omsorgskapasitet, sammen med øvrig personell. Ved familieavdelingen inngår psykologene i faste tverrfaglige team. Det gjøres ikke utredninger av foreldres psykiske helse, men mental helseproblematikk kartlegges og konsekvenser for omsorgsutøvelse utredes. Det tilbys tilleggsutredning av samvær og forutsetninger for tilknytning hos barn som hasteflyttes til senterets tiltak. Sammen med øvrige ansatte ved de ulike avdelingene i senteret, jobber psykologene også med utprøving av endringstiltak og behandlingsomsorg for plasserte barn.

Behandlingsomsorg handler om tilpasset hverdagsomsorg for barn utsatt for påkjenninger under svangerskapet og/eller i barndommen for øvrig. De minste barna kan komme tilbake etter endt opphold, for poliklinisk vurdering av om hjelpetiltak når fram.

Psykologtjenesten benytter anerkjente metoder med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om utvikling tilknytning og traumeforståelse. Tjenesten har spisskompetanse på ruseksponering, omsorgssvikt og vold mot barn. Psykologene samarbeider tett med lege og helsesøster som har kontor på området en halv dag per uke. Tilbudet er en byomfattende ressurshelsestasjon for førskolebarn under botid i senterets tiltak.

Kontakt

Kontaktperson
Kristine Berbom, avdelingsleder
Telefon
47 78 24 40
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Frydenbergveien 37
0575 Oslo