Vinterdrift av veinettet i Oslo

Strømidler

Oslo kommune bruker både salt og grus som strømiddel.

Grus

Grus er foretrukket strømiddel på steder med lite trafikk. Det skal strøs innen 4 til 9 timer etter at det har blitt glatt. Her benyttes grus som hovedregel:

  • Fortau
  • Mindre trafikkerte veier
  • Separate gang- og sykkelveier
  • Parkeringsplasser og turveier

Salt

Vi bruker salt når grus ikke gir tilstrekkelig virkning, eller for å opprettholde bar vei ved kuldegrader og snøvær. Bar vei gir under mange forhold bedre og mer forutsigbar framkommelighet og trafikksikkerhet enn en vei med snø- eller isdekke.

Det saltes når det er glatt. Det kan også saltes preventivt for å hindre at veien blir glatt, og for å hindre at snøen fester seg til underlaget, slik at den blir enklere å fjerne.

Her benyttes salt:

  • Kjørebane på hovedveier, inkludert eventuelle sykkelfelt
  • På det prioriterte veinettet
  • Utvalgte bratte bakker i lavtrafikkerte veier

Turveier i sårbare naturområder, slik som gjennom parker og langs elver, saltes som hovedregel ikke, av miljøhensyn. Her gjør vi andre tiltak som sørger for en god standard, som med ekstra brøyting og strøing av grus.

Spesielle værforhold

Ved spesielle værforhold, som underkjølt regn eller særlig lave temperaturer, kan det hende vi må bruke andre strømidler på veinettet. For eksempel kan det da forekomme salting av boligveier og gang- og sykkelveier, eller bruk av sand på hovedveier.

Slik brøyter vi

Alle kommunale veier, fortau og gang- og sykkelveier brøytes og børstes gjennom vinteren.

Veiene brøytes fra midten og ut for å fjerne snøen mest effektivt. Først brøytes snøen ut av veibanen, deretter tas eventuelle sykkelfelt. Fortauet brøytes til slutt. Maskinene kjører strekningen flere ganger. Noen steder benyttes egne, mindre maskiner på fortau. Det er derfor ikke unormalt at veier og fortau brøytes på ulike tider.

Les mer om når og hvor vi brøyter

Her kan du se detaljert veidriftskart med oversikt over veinettene, driftskategorier og driftsområder.

Slik foregår vinterdriften i Oslo

Det prioriterte veinettet

130 kilometer av kommunens veinett er definert som et prioritert veinett. Dette gjelder kjørebane, fortau, sykkelveier, sykkelfelt og gang- og sykkelveier. Dette nettet brøytes og feies ekstra godt om vinteren for å sikre særlig høy kvalitet. Det prioriterte veinettet skal i utgangspunktet være bart for snø og is.

Under og etter store snøfall vil det ta noe tid å gjenopprette denne standarden.

Slik kjører vi bort snø

Vi kjører ikke bort snø fra alle gater og veier i Oslo. Vi kjører bort snø når det ligger for mye snø over tid som gjør at trafikksikkerheten ikke er god nok, der det blir for trangt for utrykningskjøretøy og steder der vi ikke kommer frem med brøyteutstyret. Det kjøres også bort snø for å opprettholde driftskvaliteten på det prioriterte veinettet.

Du må flytte bilen når vi skal kjøre bort snø.

Se oversikt over når og hvor vi kjører bort snø