Søk om dispensasjon fra støyforskriften

Når må du søke?

Hvis du skal utføre bygg- og anleggsarbeid der støynivået vil overgå grensene i støyforskriften, må du søke om dispensasjon og informere naboer som berøres. Du må vanligvis søke for all impulsivstøy og sterkt støyende arbeider i tettbebygde strøk og ved nattarbeider i boligområder.

Før du søker må du vurdere lydnivå og orientere deg om hvordan omgivelsene vil bli berørt, og hvilke tiltak du kan gjøre for å begrense støyen. Er det andre bygg- og anlegg som berører de samme omgivelsene med støy, må du kontakte bydelen før du søker.

Hvis flere entreprenører skal arbeide på et prosjekt, bør dispensasjonssøknader og naboinformasjon koordineres av tiltakshaver/byggherre.

Store bygge- og anleggsprosjekter

Ved større bygge- og anleggsprosjekter, bør det opprettes dialog med aktuell bydel så tidlig som mulig. Forhåndsmøter med bydel kan være hensiktsmessig for å avklare søknadsprosess, støyreduserende tiltak, informasjonsstrategi, behov for støyprognoser og annet som kan ha betydning for gjennomføring av anleggsprosjektet.

Planlagte støyreduserende tiltak bør inngå i anbudsdokumentasjon og kontrakter med entreprenører.

Du trenger ikke å søke hvis

 • du skal utføre bevegelige vedlikeholdsarbeider som er en del av den ordinære driften av for eksempel et vei- eller sporanlegg og som ikke berører enkeltbeboere flere enn to netter etter hverandre
 • du skal utføre stasjonære vedlikeholdsarbeider som ikke berører enkeltbeboere mer enn én natt
 • arbeidet pågår inne i en bygning og ikke berører omgivelsene

Slik søker du dispensasjon

 1. Send inn søknadskjema

  Logg inn, fyll ut og send inn søknaden.

  • For søknader om dispensasjon kveld, natt og helgedager må behov begrunnes spesielt. I «stille periode» mellom kl. 23:00 – 01:00 må det tungtveiende grunner til for å få dispensasjon.
  • Søknader om arbeider som ikke er til stor belastning for omgivelsene med hensyn til arbeidets art, arbeidstid og varighet, vil få en forenklet vurdering med redusert saksbehandlingstid.
 2. Informer naboene

  Du plikter å varsle naboene i god tid før du begynner arbeidene slik at støyen blir forutsigbar og lettere å akseptere for de berørte.

  Du vil motta et utkast til naboinformasjon som vedlegg til vedtaket. Denne kan du redigere og distribuere til de naboer som blir berørt.

  Retningslinjer for hvordan varsle naboer (kap. 4.4)

Hva skjer videre?

 • Søknaden må være innvilget og berørte naboer må være informert før de støyende arbeidene kan starte.
 • Svar på søknaden og utkast til naboinformasjon sendes til e-posten du oppgir i søknaden din.
 • Kommunens behandlingstid er inntil 14 dager.