Pilotprosjekt for varelevering

Hvordan kan levering av store og tunge varer effektiviseres og forenkles, til fordel for både sjåfør, mottaker og byen?

Bakgrunn

For at et bysentrum skal fungere er det behov for at store volumer og hyppige leveranser av varer kan fraktes inn i byen. Dette krever tilgjengelighet og areal i sentrum, noe som kan skape motstridende behov og kan være i konflikt med målsetningene om et mer bilfritt byliv. Varetransporten har tidligere uttrykt at de opplever en krevende vareleveringssituasjon i Bilfritt bylivområdet, særlig i forbindelse med tilgjengelig areal til lasting og lossing av varer og fremkommelighet til leveringspunkt (Trafikkreduksjon og fungerende bylogistikk, 2021). Programmet Bilfritt Byliv jobber imidlertid strategisk med tilrettelegging for at byen skal fungere, derfor er vareleveringsaktørene sentrale bidragsytere i dette samspillet, sammen med nødetater og tilrettelegging for kjøring til privat eiendom.

Varelevering av tunge kollier foregår i dag ofte ved hjelp av enkle jekketraller og andre innretninger som i liten grad egner seg for utendørs bruk. I motsetning til teknologiutvikling på frakt av små og lette varer, skjer det lite på frakt av store og tunge varer. Noe av problemet kan løses med bylogistikkterminaler og omlasting, men dette er ikke egnet for alle typer leveranser, særlig tidssensitive varer (kjøle- og frysevarer). Prosjektet ønsker å undersøke hvilke muligheter som eksisterer i dag og hvilke løsninger som kan være med på å lette situasjonen.

Hvordan jobber vi

I pilotprosjektet for varelevering ønsker vi å forstå smertepunkt i prosessen rundt frakt av store og tunge leveranser av varer, og se nærmere på hvilke løsninger som kan lette vareleveringssituasjonen ute i gata.

Vi ser særlig på to problemområder for varelevering:

  • tilgang til areal for lasting/lossing
  • siste fase av leveransen der varene fraktes fra kjøretøy til mottaker

Prosjektet skal kartlegge hvilke behov og utfordringer mottakere og sjåfører opplever i forbindelse med varelevering av store og tunge leveranser. Kunnskapen fra dette arbeidet skal gå inn i en eventuell pilotering av tiltak.

Pilotprosjektet for varelevering har foreløpig vært i kontakt med mottakere og sjåfører for å undersøke hvilke utfordringer og muligheter som finnes i forbindelse med varelevering av store og tunge leveranser.

Hensikt og mål

  • Sikre fremkommelighet for vareleveranser
  • Redusere arealkonflikt mellom åpne byrom og bylogistikk
  • Redusere omfanget av ulovlig parkering ved lossing/lasting av tyngre gods
  • Redusere letekjøring

Hvem er ansvarlig

Bymiljøetaten og Statens vegvesen samarbeider om gjennomføring av prosjektet. Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføringen.

Kameratellinger og personvern

Vi benytter både manuelle og automatiske tellinger for å evaluere effekten av tiltak som prøves ut. Mer informasjon om kameratellinger og personvern finnes her.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjekt Varelevering er en del av Smartere transport i Oslo-regionen (STOR). Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter.

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er:

  • Smart fartsdemping (pilotprosjekt)
  • Pilotprosjekt for HC-parkering