Økt livsmestring. På vei mot en traumeinformert by

Barn og unge skal møte trygge voksne som beskytter mot barndomsbelastninger. I 2019 ble det derfor vedtatt at Oslo skal bli en traumeinformert by.

Kort om prosjektet

I Norge vil mer enn hvert tiende barn oppleve barndomsbelastninger, eksempelvis krenkelser, fattigdom, utenforskap eller omsorgssvikt. Barndomsbelastningene kommer i veien for livsmestring, og øker risikoen for dårlig helse og utenforskap, samt reduserer sjansen for å lykkes på skolen og i arbeidslivet. En viktig beskyttelsene er møter med trygge voksne og nye mestringserfaringer der barn lever livet sitt; i familien, barnehagen, skole og nærmiljø. Det betyr at alle som møter barn og unge kan gjøre en forskjell. Mange voksne er imidlertid usikre på hvordan de kan hjelpe og redde for å gjøre feil. Det er behov for økt kompetanse, og Oslo kommune skal derfor bli en traumeinformert by.

Hva betyr det å være traumeinformert?

Begrepet «traume» kan være misvisende fordi det gir inntrykk av at kunnskapen bare er relevant i møte med traumatiserte barn eller voksne, eller at «alle har traumer». Kunnskapsgrunnlaget fokuserer imidlertid på behov som er felles for alle mennesker, slik som trygghet, tilhørighet og gode menneskemøter som regulerer både barn og voksne. For å tydeliggjøre byggesteinene i en traumeinformert praksis har sentrale fagpersoner i Cactus-nettverket har utviklet fire kjerneelementer; Kunnskap, Handlingskompetanse, Refleksivitet og Arbeidskultur.

«Det er som å ta på seg et par skarpere briller for å se på det vi gjør hver dag!»
Kim Nguyen, Heibergløkka barnehage

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet skal utvikle traumeinformerte tjenester gjennom felles kompetanseheving og utvikling av undervisningsopplegg. Sluttproduktet vil være kompetansepakker som kan brukes av alle tjenester og vil tilgjengeliggjøres fortløpende.

  • Felles opplæring: Gjennom felles språk og forståelse blir det lettere å samarbeide og hjelpen blir mer helhetlig og treffsikker.
  • Tjenestespesifikk verktøykasse: Kunnskapen oversettes og tilpasses arbeidshverdagen i tjenestene.

Halvveis i prosjektet forteller ansatte at de har fått felles forståelse og språk som gjør det lettere å komme frem til gode tiltak. De har større forståelse for hvorfor og hvordan mennesker påvirker hverandre og er bedre rustet til å håndtere krevende situasjoner i møte med kollegaer og innbyggere.

«Prosjektet har gjort at jeg kan stoppe opp å reflektere mer over egne reaksjoner – hvorfor reagerte jeg som jeg gjorde?»
Ida Gangvik, helsesykepleier

Hvordan utvikle traumeinformerte tjenester? For deg som jobber med barn og unge

Forskning viser at kollegaveiledning og målrettet trening med tilbakemelding øker sannsynligheten for å skape varig endring. Prosjektet jobber derfor etter modellen «train the trainers». Hver tjeneste har oppnevnt mentorer som får felles opplæring på tvers av tjenestene, for så at mentorene driver intern kompetanseheving med fokus på praktisk ferdighetstrening blant egne kollegaer. Dette gir eierskap og legger bedre til rette for varig endring.

Hvem har ansvar for prosjektet?

Bydel Gamle Oslo, Utdanningsetaten og Politi enhet Sentrum har sammen tatt initiativ til å gjennomføre pilotprosjektet. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region Øst (RVTS Øst) er ansvarlig for gjennomføring av opplæring av ansatte og bistår med implementeringsstøtte.

Les mer om RVTS Øst

Målgrupper

  • Ansatte i Bydel Gamle Oslo som jobber med barn fra 0–25 år
  • Enhet sentrum politistasjon
  • Tøyen skole og Vahl skole
  • De frivillige organisasjonene Tøyen sportsklubb, Tøyen orkester, Kultur i Gamle Oslo (KIGO).

Fremdrift

Prosjektet ble startet opp i 2021, og skal etter planen avsluttes i oktober 2024.

Kostnad

Prosjektet finansieres av Områdesatsningene i Oslo ved Delprogram oppvekst og utdanning.

Kontakt oss

Prosjektleder
Hege Bjercke Dalheim