Økt livsmestring. På vei mot en traumeinformert by

Nøkkelpersonell skal møte barn med barndomsbelastninger på en måte som hjelper. Prosjektet skal styrke ansattes kunnskap og kompetanse.

Bakgrunn

Det er viktig å møte trygge voksne og oppleve mestring med familien, i barnehagen, på skolen og i nærmiljøet.

I Bydel Gamle Oslo lever barn med flere risikofaktorer for barndomsbelastninger. Dette kan være fattigdom, rasisme, mobbing, utenforskap, vold og overgrep. Dette påvirker alle sentrale utviklingsområder og kommer i veien for livsmestring. Likevel er barn og unge for dårlig beskyttet, og en sentral årsak er manglende kunnskap og kompetanse i tjenestene.

Hvem har ansvar for prosjektet?

Bydel Gamle Oslo, Utdanningsetaten og Politi enhet sentrum har sammen tatt initiativ til å gjennomføre pilotprosjektet internt i bydelens Avdeling Oppvekst, på flere fritidsklubber i bydelen, Tøyen skole, Vahl skole og hos eksterne aktører som for eksempel KIGO (Kultur i Gamle Oslo) og Tøyen Sportsklubb. Prosjektet får faglig bistand fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region Øst (RVTS Øst).

Målgrupper

  • Ansatte i Bydel Gamle Oslo, Enhet sentrum politistasjon, Tøyen skole og Vahl skole som jobber med barn fra 0-25 år
  • Barn og foreldre som bor på Tøyen og Grønland

Fremdrift

Prosjektet skal være ferdig oktober 2024.

Tiltak

  • Felles opplæring: Gjennom felles språk og forståelse blir det lettere å samarbeide og hjelpen blir mer helhetlig og treffsikker
  • Utvikle verktøykasse: Sammen med RVTS skal tjeneste teste ut hvordan de kan bruke kunnskapen i sin arbeidshverdag.
  • Informasjon til barn og foreldre: Barn og foreldre skal få informasjon om konsekvenser av barndomsbelastninger, hvilke rettigheter de har og hvor de kan få hjelp.

Kostnad

Prosjektet finansieres av Områdesatsningene i Oslo ved Delprogram oppvekst og utdanning.

Kontakt oss

Prosjektleder
Hege Bjercke Dalheim