EdiCitNet - Nettverk for Spiselige Byer

Prosjektet pågår ut 2023.

Om prosjektet

EdiCitNet er løsninger for å gjøre byer mer spiselige gjennom sosialt ansvarlig og bærekraftig matproduksjon.

EdiCitNet vil utnytte de store fordelene som spiselige byløsninger («edible city solutions») kan ha på lokalt nivå i bydeler, og mobilisere til mer urbant landbruk i EU og globalt gjennom et åpent, globalt nettverk som lar innbyggerne utforske eksisterende byløsninger og planlegge nye. Gjennom å lansere et åpent nettverk som gir innbyggerne en felles metodikk kan gode eksempler deles og spres på tvers av kloden.

Edible Cities Network: Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities

Hvorfor

Urbant landbruk satt i system er et viktig skritt mot mer bærekraftige, levende og sunnere byer. Rundt om i verden vokser det fram en rekke initiativer som danner en global bevegelse av spiselige byer. Deres produkter, aktiviteter og tjenester gir lokalsamfunnet mulighet til å overkomme sosiale problemer fordi de er organisert på en inkluderende og deltakende måte, samtidig som de er med på å skape nye grønne bedrifter og arbeidsplasser, som fremmer lokal økonomisk vekst og sosial samhørighet.

EdiCitNet har mål om å realisere tverrsektoriell styring av naturressurser i byer for å fremme sosial samhørighet, styrke folkehelse og velvære, forbedre økosystemtjenester, skape nye og bærekraftige bedrifter og arbeidsplasser, og dermed støtte opp under det grønne skiftet.

Oslo kommune har ansvar for å implementere og koordinere EdiCitNet-prosjektet i byen. Som en av fem ledende byer vil Oslo demonstrere spiselige byløsninger gjennom et levende laboratorium, og overføre kunnskap til syv følgebyer som gjenskaper spiselige byløsninger i sine bydeler.

Finansiering

Dette prosjektet har fått støtte gjennom EUs Horisont 2020-rammeverksprogram under avtalenummer 776665.

Kontakt oss

Stephanie Degenhardt, Bymiljøetaten (Agency for Urban Development)

Mobil