Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Oslo kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024. Her kan du lese mer om de ulike utkastene, og om hvordan du kan gi innspill på forskriftene.

Forskrifter med høringsfrist 1. mars 2024

 • Permisjon fra grunnskoleopplæringa
 • Hovedmål på den enkelte skole
 • Omdisponering av timer
 • Opplæring utover minstetimetallet

Forskrifter med høringsfrist 15. mars 2024

 • Kommunale aktivitetsskoler
 • Skoleregler og skoledemokrati

Forskrift med høringsfrist 15. april 2024

Rabattordning som alternativ til gratis skoleskyss eller full skyssgodtgjørelse

Gi innspill

Du kan gi ditt innspill på én eller flere av forskriftene.

Gi ditt innspill

Om forslagene til endring av forskriftene

Forskrift om kommunale aktivitetsskoler

Utdanningsetaten foreslår å erstatte nåværende forskrift om kommunale aktivitetsskoler med ny forskrift med hjemmel i ny opplæringslov.

I all hovedsak foreslår vi å videreføre innholdet i nåværende forskrift om kommunale aktivitetsskoler. Vi foreslår følgende endringer:

 • Endringer i språk og struktur.
 • Forskriftsfeste gjeldende føringer for oppholdstid ved gratis deltidsplass.
 • Justere regler om oppholdstid for vanlig deltidsplass, slik at vanlig deltidsplass gir minst like gode rettigheter som gratis deltidsplass.
 • Fjerne regelen om hvor driftsstyret ligger i den administrative styringslinjen. Dette bør ikke reguleres i forskrift om aktivitetsskole.

Les mer om forskrift om kommunale aktivitetsskoler og Utdanningsetatens forslag (PDF)

Forskrift om skoleregler og skoledemokrati

Utdanningsetaten foreslår at gjeldende regler i ordensreglementet videreføres i ny forskrift om skoleregler og skoledemokrati. I tillegg foreslår vi at det tas inn nye regler om organiseringen av skoledemokrati.

Bakgrunnen for dette er en ny opplæringslov § 10-5, hvor det kreves at slike regler skal forskriftsfestes. Utdanningsetaten foreslår at gjeldende regler i opplæringsloven om brukerorgan, videreføres i ny forskrift om skoleregler og skoledemokrati. Det betyr at det fortsatt vil være krav om elevråd, foreldreråd, driftsstyre/samarbeidsutvalg/skoleutvalg og skolemiljøutvalg.

Les mer om forskrift om skoleregler og skoledemokrati og Utdanningsetatens forslag (PDF)

Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa

Oslo kommune har ikke forskrift om permisjon i dag. Utdanningsetaten har gitt regler for når skolene skal/ikke skal gi permisjon i et brev til skolene (rundskriv). Formålet med dagens regler er å redusere skolefravær, slik at elevene lærer mest mulig. I ny opplæringslov står det at vi må vedta forskrift om permisjon.

Slike er nåværende regler i Osloskolen:

 • En elev kan maksimalt få 10 permisjonsdager i løpet av et skoleår.
 • Permisjon kan ikke gis når det er forberedelser til eller gjennomføring av viktige prøver.
 • Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen.
 • Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende.
 • Det kan etter en individuell vurdering innvilges permisjon til:
  • deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid eller familiebegivenheter
  • deltakelse i idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

Utdanningsetaten foreslår i all hovedsak å fortsette med dagens regler. Vi foreslår én endring:

 • Skolene skal som hovedregel innvilge permisjon på opp til og med 3 dager per skoleår, så lenge det ikke er forberedelser til eller gjennomføring av viktige prøver.
 • Permisjon kan uansett kun innvilges hvis skolen mener permisjon er forsvarlig. Dette er et krav i opplæringsloven.

Utdanningsetaten mener endringsforslaget åpner for noe fleksibilitet, på en enkel og ubyråkratisk måte.

Les mer om forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa og Utdanningsetatens forslag (PDF)

Forskrift om hovedmål på den enkelte skole

 • Oslo kommune har plikt til å vedta forskrift om hovedmål.
 • Hovedmål er det språket som skal brukes av elever og ansatte i den skriftlige delen av opplæringa (skriftlig informasjon fra lærer, lærebøker og andre læremidler, oppgaver, osv.).
 • Valget står mellom bokmål og hovedmål.
 • I Oslo kommune er bokmål hovedmålet, men dette er ikke forskriftsfestet.

Utdanningsetaten foreslår å forskriftsfeste at bokmål skal være hovedmålet.

Les mer om forskrift om hovedmål på den enkelte skole og Utdanningsetatens forslag (skjemaportalen)

Forskrift om omdisponering av timer

Oslo kommune har i dag forskrift om at rektor på den enkelte skole gis fullmakt til å omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre fag. I ny opplæringslov åpnes det opp for at rektor på den enkelte skole kan gis fullmakt til å omdisponere inntil 10 prosent av timene i fagene til andre fag og tverrfaglige aktiviteter.

Utdanningsetaten foreslår at ny forskrift åpner for at rektor på den enkelte skole kan benytte seg av denne muligheten for å legge til rette for økt læringsutbytte for elevene.

Les mer om forskrift om omdisponering av timer og Utdanningsetatens forslag (PDF)

Forskrift om opplæring utover minstetimetall

Grunnskolene fordeler i dag 238 timer på 1.-7. trinn utover det nasjonale minstetimetallet. 38 timer, omtalt som en kommunal styrkingstime, skal i dag benyttes til styrking av fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag på 1.-7. trinn, eller til 2. fremmedspråk på 5.-7. trinn. 200 timer skal i dag styrke fagene norsk/samisk og matematikk på 1.- 4. trinn.

Ny opplæringslov krever at kommunen forskriftsfester økt timetall utover minstetimetallet i fag. Utdanningsetaten foreslår at skolene fortsatt skal gi 238 timer utover det nasjonale minstetimetallet. 38 timer skal legges til fagene norsk/samisk, matematikk, engelsk og/eller naturfag på 1.-7. trinn eller fremmedspråk på 5.-7. trinn. 200 timer legges til fagene norsk/samisk, matematikk, naturfag og/eller engelsk på 1.-4. trinn.

I dag tilbyr skolene i Oslo 152 timer med fysisk aktivitet på 5.-7. trinn. Det er dobbelt så mye som det nasjonale timetallet. Vi foreslår å ikke pålegge skolene å planlegge for flere timer med fysisk aktivitet enn det timetallet som bestemmes i nasjonal forskrift.

Les mer om forskrift om opplæring utover minstetimetall og Utdanningsetatens forslag (PDF)

Forskrift om rabattordning som alternativ til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse i videregående skoler

 • Ifølge opplæringsloven har elever i videregående skole rett til gratis transport til skolen (skyss) eller penger til transport (full skyssgodtgjørelse), om eleven bor mer enn 6 km fra skolen.
 • I loven er det en unntaksregel om at kommunen kan gi elever med rett til skyss ruter-billett til under halv pris i stedet for skyss, hvis kommunen har bra kollektivtransport.
 • Tanken er at dette er vinn-vinn for elever og for kommunen. Det er enklere for kommunen, og elevene får bruke ruter-billetten ved reiser til andre steder enn skolen.
 • Oslo kommune bruker unntaksregelen i dag. Elever får ikke gratis skyss til skolen, men kan kjøpe barn- eller ungdomsbilletten til ruter koster (30-dagersbillett). Den koster ca. 1/3 av voksenbillett.

Utdanningsetaten foreslår å fortsette med samme ordning som i dag, og vedta dette i forskrift.

Les mer om forskrift om rabattordning og Utdanningsetatens forslag (PDF)