Høring av behovsplan for idrett 2025-2034

Forslag til Oslo kommunes nye behovsplan for idrett 2025-2034 er lagt ut på høring, med frist for innspill søndag 11. februar 2024.

Formålet med planen

Formålet med behovsplanen for idrett 2025-2034 er å gi en helhetlig oversikt over anleggsbehovet i Oslo kommune.

Behovsplanen er en strategisk plan, og et politisk styringsverktøy, som synliggjør behovet for nye anlegg tilrettelagt for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet. Behovsplanen synliggjør i tillegg behovet for rehabilitering av eksisterende anlegg.

Hvilke behov som prioriteres i planperioden baserer seg på planens strategier, mål og behovsanalyser. Grunnlaget for behovsanalysene er blant annet anleggskapasitet, innspill fra idrettslag, organisasjoner og lignende, plansaker i kommunen og aktivitetstall fra Osloidretten.

Det er i hovedsak Bymiljøetaten og Oslobygg KF som gjennomfører kommunens idrettsprosjekter.

Ny struktur på behovsplanen

Behovsplan for idrett har frem til nå vært en del av behovsplan for idrett og friluftsliv. Framover blir det en egen behovsplan for idrett – “Behovsplan for idrett 2025-2034".

Tidligere har behovsplanen også inneholdt en behovsdel og et handlingsprogram i ett og samme dokument. Nå skal planen deles i tre: en behovsplan, ett kunnskapsgrunnlag og en investeringsplan.

Selve behovsplanen synliggjør behovet for fysiske anlegg og arealer til idrett og egenorganisert fysisk aktivitet for ulike byområder, mens investeringsplanen synligjør hva som skal bygges og rehabiliteres. Det finnes mange behov å dekke, men investeringsplanen synliggjør behovene Bymiljøetaten ønsker å prioritere i kommende fireårsperiode.

Behovsplanen har tidligere blitt vedtatt annethvert år, men skal nå vedtas hvert fjerde år. Investeringsplanen vedtas annethvert år.

Høringsforslaget med vedlegg

Høringsfrist

Søndag 11. februar 2024.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill.

Høringssvarene kan sendes per e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet med “Høring behovsplan for idrett 2025-2034" og saksnummer 23/68528.

Du kan også sende innspill per brev til:

Oslo kommune
Bymiljøetaten
Postboks 636 Løren
0507 Oslo

Merk brevet med “Behovsplan for idrett 2025-2034" og saksnummer 23/68528.

Avtal møter med oss

For å sikre en god høringsprosess, vil Bymiljøetaten i perioden fram til 11. februar tilstrebe å delta i møter og svare på spørsmål der dette er ønskelig. Ta kontakt med ansvarlige for behovsplanen for henvendelser, eller for å avtale møter. Kontakt oss på e-post: behovsplanidrett@bym.oslo.kommune.no.

Veien videre

Bymiljøetaten vil behandle innspillene, og oversende endelig forslag til behovsplan for idrett 2025-2034 til byrådsavdeling for kultur og næring, før sommeren 2024. Byrådsavdelingen behandler planen og foretar budsjettmessige prioriteringer før byrådet legger fram sitt endelige forslag til behovsplan. Behovsplanen er en del av budsjettforslaget for 2025, og det tas sikte på bystyrebehandling av behovsplanen i desember 2024.

Inntil ny plan er vedtatt gjelder behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 (PDF).

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon