Regionalt planforum for Oslo

Regionalt planforum er en arena for dialog og avklaring mellom kommune og regionale og statlige myndigheter i større plansaker. Hensikten er å klarlegge og samordne interesser i planleggingen.

Regionalt planforum er hjemlet i plan- og bygningslovens § 5-3. Regionalt planforum har ikke vedtaksmyndighet eller en formell meklingsfunksjon, men er ment som en åpen drøftingsarena for diskusjon, gjensidig orientering og samhandling.

Møter og saker

Saker som skal løftes til regionalt planforum er særlig de overordnede planene, de som har konflikter med nasjonale interesser, og de som er nyttig å diskutere med statlige myndigheter samlet. Kommuneplan, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan være aktuelle i regionalt planforum.

Plan- og bygningsetaten melder selv opp aktuelle saker til forumet. Statlige myndigheter kan også melde opp egne saker.

Møtene avholdes i Plan- og bygningsetatens lokaler i Vahls gate 1. Møteinnkalling sendes ut ca. to uker før møte. Møte avlyses hvis ingen saker er meldt opp innen fristen (tre uker før møte).

Møteplan 2024
MøtetidspunktFrist for innmelding av saker
2. februar kl. 9–1212. januar
1. mars kl. 9–129. februar
12. april kl. 9–1215. mars
24. mai kl. 9–123. mai
14. juni kl. 9–1224. mai
13. september kl. 9–1223. august
18. oktober kl. 9–1227. september
15. november kl. 9–1225. oktober
13. desember kl. 9–1222. november

Meld inn saker

Skjema for innmelding av saker (WORD 0,1MB)

  • Saksbehandler i kommunen eller annen aktør fyller ut og sender inn skjemaet med relevante vedlegg.
  • Skjema sendes inn senest tre uker før regionalt planforum skal avholdes.
  • Skjema sendes til regionalt.planforum@pbe.oslo.kommune.no

Innkallinger og referater

Møteinnkallinger og referater finner du i Saksinnsyn.

Deltakere i regionalt planforum

Møtene organiseres og ledes av Plan- og bygningsetaten. Byrådsavdeling for byutvikling deltar som observatør. Statsforvalteren i Oslo og Viken er fast møtedeltaker.

Andre statlige myndigheter deltar når det er relevant, i henhold til saken som er meldt opp og myndighetenes ansvarsområder. Andre berørte aktørers deltakelse vurderes særskilt der dette er aktuelt.

Kontakt

E-post: regionalt.planforum@pbe.oslo.kommune.no