Rådet for byarkitektur

Rådet for byarkitektur oppnevnes av byrådet og uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnete temaer som angår byens form og utseende.

Hva gjør Rådet for byarkitektur?

Rådet for byarkitektur uttaler seg om aktuelle saker og temaer av prinsipiell eller overordnet karakter, som byrådet og Plan- og bygningsetaten legger frem for dem. I tillegg kan rådet på eget initiativ ta opp temaer som angår byens form og utseende, og viktige enkeltsaker. Disse temaene og enkeltsakene skal være av overordnet eller prinsipiell karakter. Rådets uttalelse følger en sak frem til politisk behandling.

Plan- og bygningsetaten er sekretariat for rådet, og rådet har ti møter i året. Referatene er offentlige, og fås ved henvendelse til Plan- og bygningsetatens kundesenter.

Hvert år vurderer rådet kandidatene til Oslo bys arkitekturpris. Rådet nominerer inntil tre kandidater for byutviklingskomiteen, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Rådet har seks medlemmer; to arkitekter, en landskapsarkitekt og tre øvrige medlemmer. Alle medlemmene skal ha varamedlemmer. Byantikvaren deltar i møtene og bistår i spørsmål om bevaringsinteresser, men har ikke stemmerett.

De nye medlemmene i rådet oppnevnes av byrådet for fire år, og rådets sammensetning følger valgperioden. Arkitektene oppnevnes etter anbefaling av Oslo Arkitektforening og landskapsarkitektene etter anbefaling av Oslo - Akershusavdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening. Ett medlem (med varamedlem) oppnevnes etter anbefaling av Oslo Håndverks- og industriforening. Plan- og bygningsetaten kan også komme med anbefalinger.

Rådet for byarkitektur ble opprettet 23. februar 2000 av bystyret.

Les byrådssak 102621 for å se endring av hjemmel(PDF)

Medlemmene i Rådet for byarkitektur 2024–2027

 • Christian Dahle (leder)

 • Ane Groven (varaleder)

 • Ellen Husaas

 • Øivind Nielsen

 • Anja Kristin Standal

 • Atir Khan

Varamedlemmer

 • Tanja Lie

 • Jette Cathrin Hopp

 • Knut Bjørum

 • Anders Larmerud

 • Anne Dubrau

 • Erlend Skjeseth

Uttalelser fra Rådet for byarkitektur

Referater 2024

Referat 2023

Referat 2022

Referater 2021

Ta kontakt med oss dersom du ønsker eldre referater.

Kontakt oss

Avdeling bystrategi
Sekretariatet for Rådet for byarkitektur
Telefon

Kontakt

Postadresse:
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO