Bolig- og områdereserven

Bolig- og områdereserven er oversikt over planlagte boliger i vedtatte reguleringsplaner og områdeplaner i Oslo. Dette sier noe om hvor mange nye boliger vi potensielt kan få i Oslo fremover.

  • Boligreserven omfatter til sammen omtrent 10 500 boliger fordelt på 112 planer (tall per 12. januar 2024).
  • Områdereserven inneholder omtrent 39 400 boliger fordelt på 19 planer (tall per 12. januar 2024).

Boligreserven viser til antall boliger i vedtatte detaljreguleringsplaner. Boligreserven inneholder alle typer boliger som ordinære boliger, studentboliger og omsorgsboliger. Her gjenstår kun en byggesøknad og man kan komme raskt i gang med bygging.

Områdereserven viser til antall boliger planlagt i områdeplaner der det kreves detaljregulering før bygging kan igangsettes. Områdeplaner er planer som sier noe om helheten i et større område som skal bygges ut, som områdereguleringsplaner, veiledende plan for offentlig rom (VPOR) og planprogram med VPOR.

Oversikten oppdateres hvert tertial (januar, mai og september), og inkluderer alle områdeplaner og reguleringsplaner vedtatt siden slutten av 1990-tallet.

Oversikten for inneværende periode i tall, grafer og kart finner du her.

Bolig- og områdereserve i Oslo

Endringer i bolig- og områdereserven

Når et byggeprosjekt gis igangsettingstillatelse, tas boenhetene ut av boligreserven. Dersom minst 90 prosent av boligene i en detaljregulering har fått igangsettingstillatelse, fjernes hele detaljreguleringen fra boligreserven.

Når en ny detaljregulering vedtas overføres planens boligpotensial fra områdereserven til boligreserven. En områdeplan fjernes fra områdereserven om hele potensialet er favnet i nye planer.