Kommuneplan for Hole 2018 - 2030 - varsel om oppstart av planarbeid